Hana Stoklasová

Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.

Kancelář: EA 10 032

Telefon: +420 466 036 768

E-mail: hana.stoklasova@upce.cz

Studia:
1990 – 1994 Gymnázium Dašická, Pardubice
1994 – 1999 Jihočeská univerzita, Historický ústav Pedagogické fakulty, obor dějepis – latinský jazyk, učitelství pro střední školy
2006 – 2014 - doktorské studium na FF Univerzity Pardubice
téma dizertační práce: Katolické přechodové rituály v „dlouhém“ 19. století

Praxe, zaměstnání:
2000 – 2004 – učitelka dějepisu a latinského jazyka, Gymnázium Dašická, Pardubice
2005 – 2014 - asistentka na ÚHV FF Univerzity Pardubice
2014 – dosud – odborná asistentka na ÚHV FF Univerzity Pardubice

Specializace:
přechodové rituály v 18. - 20. století, dějiny církví v 18. -20. století, překlady latinských církevních textů

Výuka:
latina pro historiky (LAT1-4), latina pro chemicko-biologické obory (CLAT), historický proseminář (HIPAR), úvod do řecké a římské literatury (UREL, URIL), dějiny střední Evropy (DSE1-2)

Badatelské pobyty v zahraničí:
září 2012 – Rakousko, Vídeň (Universitäts Bibliothek, Österreichische Nationalbibliothek)
červen 2015 – Maďarsko, Budapest (Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára), Sárospatak (A Tiszáninneni Református Egyházkerület Levéltár)
 

Vědecká činnost:

1/2017-12/2019: Spoluřešitelka projektu GAČR Porodní báby: profesionalizace, institucionalizace a výkon historicky prvního ženského kvalifikovaného povolání v průběhu dvou staletí 1804-1948; Registrační číslo 17-14082S

2012 - Spoluřešitel projektu Integrace a inovace výuky v rámci studijních programů realizovaných na Univerzitě Pardubice, OP Vzdělání pro konkurenceschopnost; IPo – Oblast 2.2; Registrační číslo CZ. 1.07/2.2.00/28.0272, Integrovaná výuka vybraných předmětů obecného základu napříč studijními programy a fakultami univerzity (KA 01), 1. 2. 2012 – 31. 1. 2015.

 2010 - spolupráce na grantovém projektu Farního sboru Českobratrské církve evangelické Dvakačovice, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Programu rozvoje venkova ČR „Rekonstrukce Kulturního dědictví obce Dvakačovice“; oprava evangelického kostela ve Dvakačovicích – v rámci projektu autorkou publikace k dějinám sboru a kostela (Kulturní dědictví obce Dvakačovice, Sbor ČCE Dvakačovice, Litomyšl 2010)

2008 - spolupodílení se na přípravě mezinárodního Semináře mladých badatelů ISECS (8.-12. 9. 2008)

2006-2008 spolupráce na Projektu „Žena v českých dějinách od středověku do poloviny 20. století“. Grantová agentura GAČR č. 409/06/1063

2000 - překlady a regesta latinských dokumentů týkajících se Pardubic pro výstavu SOkA Pardubice - Milénium v archivních dokumentech Pardubicka (září - říjen 2000)


Publikační činnost:

Monografie:

2017: Katolické přechodové rituály v českých zemích v "dlouhém" 19. století. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2017. ISBN 978-80-7560-076-9.

Studie v časopisech a sbornících:

2017: Katolické pohřbívání v českých zemích v „dlouhém“ 19. století. In JIRÁNEK, Tomáš - RÝDL, Karel - VOREL, Petr. Gender history - to přece není nic pro feministky. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017, s. 255-270. ISBN 978-80-7560-088-2.

2016: Evangeličtí kazatelé z Uher – formování nové společenské skupiny. In Cornova 6, 2016, č. 1, s. 35-60. ISSN 1804-6983. (společně s G. Krejčovou Zavadilovou)

2015: Výuka katechismu - každodennost kněze a žáka ve druhé polovině 19. století. In Studia Historica Nitriensia 19, 2015, č. 2, s. 224-233. ISSN 1338-7219.

2015: Konzistoriální kurendy a Ordinariátní listy - oběžníky královéhradecké diecéze v 19. století a možnosti jejich badatelského využití. In POLEHLA, Petr. 350 let královéhradecké diecéze. Červený Kostelec, 2015, s. . ISBN 978-80-7465-160-1.

2012: Stará farní kronika - překlad úvodních zápisů (společně s J. Stráníkovou), In STRÁNÍKOVÁ, J. - ŘÍHOVÁ, V. (ed.) Kronika a drobné památky ostruženské farnosti, Pardubice 2012, s. 20-24. ISBN 978-80-7395-503-8.

2012: Stará farní kronika - edice úvodních zápisů, In STRÁNÍKOVÁ, J. - ŘÍHOVÁ, V. (ed.) Kronika a drobné památky ostruženské farnosti. Pardubice, 2012, s. 12-16. ISBN 978-80-7395-503-8.

2011: Evangelický sbor ve Dvakačovicích a stavba jeho kostela v 19. století, In Východočeský sborník historický 20, 2011, s. 93-124. ISSN 1213-1733.

2011: Konec cukrovaru Hrochově Týnci očima jeho zaměstnanců (rozšířená verze), In Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci. Prameny a studie 47, 2011, s. 318-337. ISSN 0862-8483.

2010: Konec cukrovaru v Hrochově Týnci očima jeho zaměstnanců. In Listy cukrovarnické a řepařské 126, 2010, č. 9-10, s. 332-335. ISSN 1210-3306.

2010:"...nenábožnost nynějšího věku..." Proměny zbožnosti ve 2. polovině 19. století očima katolických kněží, In Theatrum historiae 7, 2010, s. 189-206. ISSN 1802-2502.

2007: Bohoslužebný jazyk: latina versus národní jazyk. Polemika na stránkách Časopisu katolického duchovenstva. In Konfliktní situace v dějinách. Sborník z doktorandské konference, 5. října 2007, Pardubice 2007, s 131-139. ISBN 978-80-7395-018-7.