Grantové projekty

Přijaté granty, jež byly či jsou řešeny pracovníky ÚHV / KHV (od roku 2000)


ESF a OP Vzdělání pro konkurenceschopnost

2009-2012: Inovace studijního programu Historických věd Filozofické fakulty a Výtvarných umění Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, číslo operačního programu CZ.1.07/2.2.00/07.0188

2006-2008: Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bc. a mgr. stupni vysokoškolského vzdělání (hlavní řešitel Katedra historie FF Univerzita Palackého v Olomouci, KHV FF UPa jako spoluřešitel), číslo operačního programu CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280.

Grantová agentura České republiky (GAČR) - dosud 23 projektů

 
2017-2019: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., GAČR č. 17-14082S Porodní báby: profesionalizace, institucionalizace a výkon historicky prvního ženského kvalifikovaného povolání v průběhu dvou staletí, 1804-1948
 
2017-2019: doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D., GAČR č. 17-06049S Relational networks of Apostolic nuncios and Spanish envoys in the milieu of the imperial court at the turn of the 16th and 17th century (spoluřešitel, řešitel Tomáš Černušák)
 
2016-2018: doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D., GAČR č. 16-02274S Židovský bojkot nacistického Německa 1933-1941 (spolu s Mgr. Zbyňkem Vydrou, Ph.D.)
 
2016-2018: Mgr. Marie Buňatová, Dr. Phil., GAČR č. 16–09489S Zahraniční obchod mezi Prahou a Itálií v předbělohorské době
 
2015-2017: doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D., GAČR č. 15-08531S Women as mediators between two Hapsburg Empires. Noblewomen in client networks of Spanish kings in the 16 th and 17 th centuries
 
2014-2016: PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D., postdoktorský grant GAČR, č. 14-03517P Aristokracie z českých zemí a její služba v císařské armádě, 1650-1750
 
2013-2017: doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D., standardní grant GAČR, č. 13-12939S Česká a moravská šlechta v diplomatických službách rakouských Habsburků, 1640-1750, 4100000 Kč
 
2013-2015: Mgr. Tereza Siglová, Ph.D., postdoktorský grant GAČR č. 13-14506P Úvěr a zadlužení obyvatel městeček pardubického panství v 16. a 17. století 
 
2012-2015: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., standardní projekt GAČR č. P405/12/1000 Válka knížat a země Koruny české (1546-1555) – Hospodářské a politické dějiny střední Evropy v polovině 16. století
 
2011-2013: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., GAČR č. 410/11/0487 Století těla. Dějiny těla v "dlouhém" 19. století
 
2011-2013: Mgr. Pavel Panoch, Ph.D., GAČR č. P/409/11/525 Sochařské křížové cesty a kalvárie v raně novověkých Českých zemích. Typologie, ikonografie, interpretace
 
2009-2010: Mgr. Pavel Panoch, Ph.D., postdoktorský grant GAČR č. 408/09/P079, Emblematika v raně novověké kultuře Čech a Moravy. Sonda k typologii, interpretaci a funkci, 388000 Kč
 
2008-2010: Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D., postdoktorský grant GAČR č. 404/08/P074, Kavalírské cesty české šlechty (1550-1750), 462000 Kč
 
2007-2009: Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D., postdoktorský grant GAČR č. 409/07/P028, Radikální pravice v Rusku, 1900-1917, 496000 Kč
 
2007-2009: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., GAČR č. 404/07/0200, Stříbro v evropském peněžním oběhu 16.-17. století, 1421000 Kč
 
2006-2008: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., GAČR č. 409/06/1063, Žena v českých dějinách od středověku do poloviny 20. století, 2149000 Kč
 
2005-2007: doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D., GA404/05/2493, Příprava edice pamětí Emanuela Salomona z Friedbergu Mírohorského, 300000 Kč

2004-2006: PhDr. Marie Macková, Ph.D., Nacionalizace společnosti v Čechách 1848 – 1914 (spoluřešitelka)
 
2003-2005: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., Prameny osobní povahy v "gender history" v Čechách devatenáctého století
 
2003-2005: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Peněžní oběh ve střední Evropě na počátku raného novověku (Pokusy o zavedení společné měny jako projev politické kultury 16. století)
 
2002-2004: doc. PhDr. Petr Vorel, CSc., Říšské sněmy a jejich vliv na historický vývoj zemí Koruny české v letech 1526-1618
 
2001-2003: PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D., Projevy hospodářského nacionalismu v obchodních a živnostenských komorách v českých zemích v době habsburské monarchie
 
2000-2003: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., Proměny elit v Čechách 1780-1918
 

Grantová agentura Akademie věd České republiky (GA AV ČR)

 
2009-2011: Mgr. Vítězslav Prchal, Zápisky Tobiáše Antonína Seemana, hofmistra hraběte Šporka, z let 1730 až 1747 - komentář a vědecká edice, 636000 Kč
 

Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ) - celkem 18 projektů

 
2013: Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D., Podpora anglojazyčné výuky v studijním programu Historické vědy
 
2012: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje X.
 
2011: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje IX.
 
2010: Mgr. Pavel Panoch, Ph.D., Učební pomůcka „Poselství tesaná do kamene. Novověké sochařské památky jako pramen k poznání kulturní historie“
 
2010: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje VIII.
 
2009: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., Tvorba nového předmětu Úvod do studia gender history, 150000 Kč
 
2009: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje VII., 97000 Kč
 
2008: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje VI., 117000 Kč
 
2007: Mgr. Tomáš Mlejnek, Soužití plodné i bolestné (Češi, Němci a Židé v Českých zemích 1880 - 1938), 164000 Kč
 
2007: Mgr. Pavel Panoch, Novověké sgrafitové a malované fasády jako pramen k poznání kulturní historie, 84000 Kč
 
2007: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje V., 111000 Kč

2006: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje IV.
 
2006: Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D., Inovace studijního předmětu Dějiny každodennosti II.
 
2005: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje III.
 
2004: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje II.
 
2003: doc. PhDr. Petr Vorel, CSc., Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje I.
 
2003: doc. PhDr. Petr Vorel, CSc., Panství Choltice v roce 1700
 
2001: PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D., Soupis pramenů k hospodářským, sociálním a kulturním dějinám regionu