Eduard Maur

prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.

Kancelář: EA 12 033

Telefon: 466 036 212

E-mail: eduard.maur@ff.cuni.cz

 

Narozen: 1. 4. 1937, Plzeň

 

Studia a praxe:

Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1955-1960: obor dějepis - čeština)

Od r. 1962 působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, postupně jako asistent (1962-1964), odborný asistent (od 1964), docent (od 1990) a profesor českých dějin (od 1997). V letech 1993-2000 stál v čele jejího Ústavu českých dějin.

Titul PhDr. získal 1969, titul CSc. r. 1977.

Vědecká činnost:

Ve své odborné práci se zaměřil na české dějiny raného novověku s přesahem do středověku i do nejnovějších dějších. Hlavním předmětem jeho zájmu byly hospodářské a sociální dějiny, zejména dějiny agrární a dále historická demografie, k jejímž průkopníkům u nás patří. Kromě toho se též zabývá dějinami radikální reformace, historického vědomí a regionálními dějinami. Je spoluautorem vysokoškolských učebnic a syntéz československých dějin. V 90. letech působil jako hostující profesor na několika francouzských univerzitách (Lille, Paříž, Montpellier), účastnil se mezinárodních vědeckých projektů ve spolupráci s historiky Rakouska a Německa.

Publikační činnost (výběr pouze za posledních 8 let):

Monografie či podíl na nich:

Paměť hor : Šumava, Říp, Blaník, Hostýn, Radhošť, Praha: Havran 2006, 375 s. ISBN 80-86515-60-5.

12. 5. 1743. Marie Terezie. Korunovace na usmířenou, Praha: Havran 2003.

Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha-Litomyšl 2002. (spolu s P. Horskou a J. Musilem)

Gutsherrschaft und „zweite Leibeigenschaft" in Böhmen, Studien zur Wirtschafts-, Sozial- und Bevölkerungsgeschichte (14.-18. Jahrhundert), Wien-München, Verlag für Geschichte und Politik – R. Oldenburg Verlag 2001, 246 s.

Ženy a milenky českých králů, 5. vyd., Praha, Akropolis 2000 (spolu s J. Čechurou a M. Hlavačkou)

Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století, Praha 1999, 141 s. (spolu s L. Dokoupilem, L. Fialovou a L. Nesládkovou).

Články (pouze za léta 2000-2008):

Přehled vývoje české historické demografie. Dem 50, 2008, č. 4, s. 268-275.

Příspěvek k biografii Petra Chelčického. In: Angelus Pacis. Sborník prací k poctě Noemi Rejchrtové. Praha, Historický ústav 2008, s. 209-226.

Farní klérus za válek o dědictví rakouské a za války sedmileté. In: Antonín Jan Václav Vokoun (1691-1757) a církevní správa jeho doby v Čechách. Sborník příspěvků z odborného semináře, konaného dne 11. září 2007 v Městské galerii ve Vodňanech. Vodňany, Městské muzeum a galerie ve Vodňanech 2008, s. 57-65.

Historik českého venkova Emanuel Janoušek. In: Z legend zemědělsko-lesnického archivnictví a agrární historiografie. PhDr. Emanuel Janoušek. Praha, Spolek zemědělského muzea 2008, s. 13-22.

Myšlenkový svět českých osvícenských historiků. In: Post tenebras spero lucem. Duchovní tvář českého a moravského osvícenství. Praha, Casablanca 2008, s. 164-173.

Šlechtic a jeho sluha v barokní Praze. Několik poznámek na okraj opomíjené problematiky. In: V komnatách paláců, v ulicích měst. Sborník příspěvků věnovaných Václavu Ledvinkovi k šedesátým narozeninám. Praha, Scriptorium 2007, s. 259-271.

Vilemitská epizoda v Čechách. In: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2007, s. 237-253.

Maršál Charles Louis August de Belle-Isle v Praze a jeho Paměti (1740-1743). In: Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka. Sv. 2. Praha, Historický ústav Akademie věd České republiky 2007, s. 542-551.

K autoru Země dobré. In: Inter laurum et olivam. Praha, Karolinum 2007, s. 491-500.

"Lidé, kteří se nechtějí řídit rozumem a poučením, musejí být přinuceni k morálnímu řádu železnou metlou." In: Nezapomenuté historie. Sborník k 70. narozeninám Františka Svátka. Brno, Doplněk 2007, s. 23-32.

Vlast, národ a stát v Čechách v očích lidového kronikáře na sklonku existence tradiční společnosti (1740-1830). In: Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918. Sborník příspěvků. Praha, Univerzita Karlova v Praze 2006, s. 250-287.

Tachovský urbář asi z let 1366-1368. Vzácný pramen k historické topografii Českého lesa. Dějepis 22, 2006, s. 104-113.

Problémy studia migrací v českých zemích v raném novověku. HDem 30, 2006, s. 7-18.

Počátky demografického přechodu v Evropě. In: Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova? Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, která se konala u příležitosti dvoustého výročí bitvy u Slavkova. Praha, 28.-29. listopadu 2005. Praha, Historický ústav AV ČR 2006, s. 125-137.

Kronikářské záznamy lidové provenience jako historický pramen. In: Historická dílna. 1. Sborník příspěvků přednesených v roce 2006. Plzeň, Západočeská univerzita 2006, s. 76-97.

Der Staat und die lokalen Grundobrigkeiten. Das Beispiel Böhmen und Mähren. In: Die Habsburgermonarchie 1620 bis 1740. Leistungen und Grenzen des Absolutismusparadigmas. Stuttgart, Franz Steiner Verlag 2006, s. 443-453.

A země horami obložena a nad jinými výše položena. Vize pohraničních hor jako obranného valu Čech v české historiografii od Kosmy k Palackému. In: Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám profesorky Lenky Bobkové. Praha, Casablanca 2006, s. 623-636.

Staat und (lokale) Gutsherrschaft in Böhmen 1650-1750, in: Markus Cerman - Robert Luft (edd.), Untertanen, Herrschaft und Staat in Böhmen und im „Alten Reich“. Sozialgeschichtliche Studien zur Frühen Neuzeit, München 2005, (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Bd. 99), s. 31-50. ISBN 3-486-57586-4.

Geneze „osvobozovacího patentu“ Karla VII. z 5. července 1742, in: Michal Svatoš - Luboš Velek - Alice Velková (edd.), Magister noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof. PhDr. Janu Havránkovi, CSc., Praha 2005, s. 445-455. ISBN 80-246-0753-0.

Populační a sociální vývoj provensálské vsi v raném novověku (Rognonas 1582 –1789), Univesitas Ostraviensis, Acta facultatis Philosophicae, 219, Historica 12/2005, s. 15-24. ISBN 80-7368-004-0, ISSN 1213-8452.

Matriky a další prameny pro historicko-demografický výzkum v centrálních a církevních knihovnách, Historická demografie 29, 2005, s. 201-206. ISBN 80-7330-078-8 ISSN 0323-0937.

Nový hlas Francouze o Čechách (Popis Prahy a mravů jejích obyvatel z roku 1742), Folia historica Bohemica 21, 2005, s. 235-264. (ISBN 80-7286-076-3; ISSN 0231-7494), spolu s Tomášem Chrobákem.

Correlazioni ecconomiche e sociali della cultura barocca in Bohemia, in: Sante Graciotti e Jitka Křesálková (eds.), Barocco in Italia - Barocco in Bohemia, Uomini, idee e forme d ´arte a confronto, Roma, Editrice "il Calamo" 2003, s. 91-106.

Hospodářské a sociální souvislosti barokní kultury v Čechách, in: Baroko v Itálii - baroko v Čechách, Sborník příspěvků z italsko-českého sympozia Barocco in Italia, Barocco in Bohemia, uomini, idee, forme d´arte a confronto. Praha, Karolinum a vila Lanna 19.-21. dubna 1999. usp. Vilém Herold a Jaroslav Pánek. Praha, Filosofia 2003, s. 131-144. ISBN 80-7007-176-1.

Les relations scientiphiques franco-tcheques dans le domaine de l´histoire a la Faculté des lettres de l´université Charles (1950-1960), in: Cahiers du CEFRES, no 29f, s. 33-59. ISBN 80-86411-15-5.

Královská města v Čechách a tržní produkce pobělohorského velkostatku, in: Pocta profesoru Zdeňku Jindrovi (Acta Universitatis Caroline - Phil. et hist. 1998, 3), Praha, Carolinum 2003, s. 29-37. ISBN 80-246-0511-2, ISSN 0567-8293. Vyšlo 2004.

K ideovým aspektům diskusí o plánovaném rodičovství v první třetině 20. století, in: Pocta profesoru Zdeňku Kárníkovi (Acta Universitatis Caroline - Phil. et hist. 1999, 1), Praha, Carolinum 2003, s. 151-159. ISBN 80-246-9612-7, ISSN 0567-8293. Vyšlo 2004.

Der Begriff der Nation in der böhmischen Historiographie der Aufklärung, in: Otto Dann -Miroslav Hroch - Johannes Koll, Patriotismus und Nationsbildung am Ende des Heiligen Römischen Reiches, Köln, SH-Verlag 2003, s. 171-189. ISSN 0945-7763. ISBN 3-89498-114-8. Vyšlo 2004.

Ve službě u rytíře Dohalského. Ze vzpomínek jihočeského lokaje Hansla Komendy (1716-1776), in: Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel věnovaný profesoru Josefu Petráňovi. Usp. J. Pánek, Praha, Historický ústav AV ČR 2004, s. 607-620. ISBN 80-7286-064-X.

Richard Jeřábek-Eduard Maur-Jaroslav Štika-Josef Vařeka, Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska IV, hesla "Chodsko,Chodové" a "Králováci", Praha, Etnografický ústav AV ČR 2004, s. 16-20, 23-25.

Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung im frühneuzeitlichen Böhmen aus mikro- und makrohistorischer Sicht, in: M. Cerman u. Hermann Zeitlhofer (Hg.), Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler vergleich von Wirtschaft und gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.-19. Jahrhundert, Wien-München 2002, s. 101-110. (spolu s M. Cermanem)

Das Gesinde in Böhmen nach dem Soupis poddaných podle víry aus dem Jahre 1651, Ibidem, s. 11-125.

Wirtschaft, Sozialstruktur und Besitztransfer in frühneuzeiltichen gutsherrschaftlichen Gesellschaften in vergleichender Perspektive: Ergebnicsse des Projekts „Soziale Strukturen in Böhmen, ibidem, s. 262-267. (spolu s M. Cermanem a H. Zeitlhoferem)

František Kutnar (1903-1983): la voie tcheque vers le structuralisme historiographique et vers l´histoire des mentalités, in: Une passion de l´Histoire. Histoire(s), Mémoire(s) et Europe. Hommage au professeur Charles-Olivier Carbonell, Toulous, Éditions Privat, 2002, s. 291-296.

Ohlas napoleonských válek v českých zemích. In: Napoleonské války s české země, Praha , Nakladatelství Lidové noviny – HÚ AČR 2001, s. 45-61, 281.

Smrt ve světle demografické statistiky, in: H. Lorenzová - T. Petrasová (red.), Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 20. ročníku sympozia k problematice 19. století, 9.-11. března 2000, Praha 2001, s. 245-254.

Pojetí národa v díle českých pobělohorských emigrantů, in: Víra nebo vlast? Exil v dějinách raného novověku, Ústí nad Labem 2001, s. 174-184.

Chodové, in: Češi a Němci. Dějiny-kultura-politika, usp. W. Koschmal, M. Nekula, J. Rogall, Praha-Litomyšl 2001, s. 390-395 (též německy, München 2001)

Řezenská cesta a zemské stezky na Domažlicku, Západočeský sborník historický 7, 2001, s. 9-40.

Urbanizace v Čechách v raném novověku, Historická demografie 25, 2001, s. 5-64.

Bibliografie české historické demografie za období 1997-1999, Historická demografie 25, 2001, s. 165-177. (Spolu s P. Brabcovou, A. Klášterskou a H. Smíškovou).

Kult hor v českém národním mýtu, in: Literární mystifikace, etnické mýty a jejich úloha při formování národního vědomí. Studie Slováckéhu muzea 6, Uherské Hradiště 2001, s. 101-110.

Protirobotní nepokoje v Polabí a Pojizeří za „krále Bavora", Muzejní a vlastivědná práce 39 - Časopis Společnosti přátel starožitností 109, 2001, s. 151-164.

K problematice historické demografie, Časopis Matice moravské 120, 2001, Supplementum, s. 77-86.

Protipruský odboj v boleslavském kraji za první slezské války (1740-1742), in: Alena Pazderová – Jan Kahuda (edd.): Našim jubilantkám. Sborník příspěvků k poctě životního jubilea Věry Beránkové, prom. hist., PhDr. Dagmar Culkové a PhDr. Marie Liškové, Praha SÚA 2000, s. 180-189.

Doba rudolfínská – období zásadního přelomu ve vývoji českého železářství, Historický obzor 11, 2000, č. 5-6, s. 125-129.

Selský rebel na českém jevišti. AUC 1998, Philosophica et historica 1, Praha 2000, s. 125-134.

Historické vědomí dnes – kritická reflexe, zmatek nebo záměrná destrukce? in: Miroslav Šesták – Emil Voráček (edd.), Evropa mezi Německem a Ruskem, Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty, Praha 2000, s. 71-77.

Proměny vesnických sociálních struktur v Čechách 1650-1750, ČČH 98, 2000, č. 4, s. 737-774. (spolu s M. Cermanem)

Další pracoviště:

Ústav českých dějin FF UK Praha