Dominika Kleinová

 Mgr. Dominika Kleinová
E-mail: ddominika.kleinova@gmail.com

Konzultačné hodiny:

Pondelok: 13:00-17:00

Piatok 13:00-17:00


Špecializácia:
- Dejiny prostitúcie
- Prostitúcia v medzivojnovom období v ČSR a Podkarpatskej Rusi
- gender history


Štúdium:
2016 – 2018: učiteľstvo etickej výchovy a histórie, (Mgr.), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice (Slovensko)
Diplomová práca: Dejepis zážitkom – interaktívny vzdelávací program na tému Indiáni a ich história v štylizovanom prostredí údolia Manitou
2013 – 2016: interdisciplinárne štúdium aplikovaná etika- história, (Bc.), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice (Slovensko)
Bakalárska práca: Prostitúcia a jej miesto v starovekej rímskej spoločnosti
2009 – 2013: sociálna práca a vychovávateľstvo, (maturita), Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Košice


Publikačná činnost:
KLEINOVÁ, Dominika. Čas pekelných ohňov a bojov. In. Prachsi (Výučba dejepisu v praxi II.). Košice : Katedra histórie, 2018, 80s.
KLEINOVÁ, Dominika. Teen Dating Violence ako morálny problém a jeho prevencia v edukačnom prostredí na hodinách Etickej výchovy. Praha : Erazmus+, 2018, 70s.


Konferencie:
2017: Študentská vedecká konferencia, Katedra histórie UPJŠ, Košice (Zážitková pedagogika vo výučbe dejepisu)
2016: Študentská gendrová konferencia Medzimeze, Fakulta sociálnych štúdií, Masarykova univerzita Brno (TDV ako morálny problém v aplikovanej etike)
Študentská vedecká konferencia, Katedra aplikovanej etiky UPJŠ, Košice (Násilie páchané na ženách a jeho prevencia z pohľadu etického tréningu a vzdelávania)
2015: Študentská vedecká konferencia, Katedra histórie UPJŠ, Košice (Prostitúcia v starovekej rímskej spoločnosti)
Študentská vedecká konferencia, Katedra aplikovanej etiky UPJŠ, Košice (Ekofeminizmus a jeho konotácie v aplikovanej etike)