Doktorské

Ústav historických věd zajišťuje vzdělávání v následujících oborech doktorského studia:

 

Historie - prezenční (od 2019 délka studia čtyři roky)

Historie - kombinovaná (délka studia pět let)

 

Doktorandské studium (seznam doktorandů, jejich povinnosti a agenda)

Program doktorandských kolokvií (LS 2021)

 

Doktorský studijní program vychází z § 47 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti dějepisného bádání. Standardní doba studia trvá čtyři roky v prezenčním a pět v kombinovaném studiu. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele.

Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou (na konci 4. ročníku) a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu. Hlavním výstupem doktorandského studia je původní vědecká monografie, přinášející výsledky samostatného základního výzkumu doktoranda.

Při vymezování tématu doktorských prací je kladen důraz na srovnávací přístup v rámci evropského badatelského a vědecko-výzkumného prostoru. Vzhledem na vlastní vědecko-výzkumné zaměření ústavu jsou témata doktorských prací zaměřena na období 15. – 20. století.

Od uchazečů požadujeme:

Ukončené vzdělání v magisterském studijním programu "Historické vědy" nebo v programu příbuzném s ohledem na zvolenou specializaci (k datu konání přijímacího pohovoru); hluboký zájem o vědeckou práci; badatelskému tématu odpovídající jazykové znalosti (plynule se musí domluvit minimálně v jednom světovém jazyku).


Nabízíme:

Podíl na realizaci vědeckovýzkumných projektů; možnost získání zkušeností na partnerských zahraničních pracovištích; progresivně navyšované doktorské stipendium a možnost získání dalších stipendií; zapojení do vysokoškolské výuky (honorované zvlášť podle rozsahu). Ubytování v doktorandské části kolejí v rámci univerzitního kampusu.

Přihláška ke studiu musí obsahovat stručný projekt doktorské práce (v rozsahu 5-10 normostran). Je třeba, aby projekt svým tématem odpovídal některému z tematických okruhů stanovených jednotlivými školiteli a byl dopředu s některým z našich pracovníků konzultován.

 

Tematické okruhy a jejich školitelé:

Kulturní dějiny dlouhého 19. století
Kategorie gender v historickém výzkumu
(školitel: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)

Dějiny vzdělání a školství.
Vztah státu a školství v 19. a 20. století
(školitel: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.)

Vývoj lidové architektury v 19. - 20. století
Vypovídací schopnost historických sídel a staveb
(školitel: prof. ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.)

Hospodářské dějiny a peněžní oběh ve středověké a raně novověké Evropě
(školitel: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.)

Politická komunikace v pozdně středověkých korunních zemích
(školitel doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.)

Hospodářské dějiny v 19. a v první polovině 20. století
Česko-německé vztahy v 19. a v první polovině 20. století
(školitel: doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)

Panovnický dvůr a šlechtická společnost v habsburské monarchii raného novověku
Dějiny cestování a diplomacie v raném novověku
(školitel: doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.)

Dějiny správy českého a středoevropského prostoru v 17. - 20. století
(školitel: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.)

Šlechta ve službách habsburské dynastie v 16. a 17. století
Vztahy mezi českými zeměmi a románským světem v raném novověku
(školitel: doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.)

Hmotné historické kulturní dědictví a jeho interpretace
Česká a středoevropská architektura v období 19.-20. století a její kulturně historický kontext
(školitel: doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.)

Historický kontext vývoje slovanských literatur a písemnictví
(školitel: doc. PhDr. Petr Poslední, CSc.)

Dějiny Ruska v 19.a 20. století
Antisemitismus v evropské společnosti 19. a 20. století
Evropská společnost v konfrontaci s totalitárními a autoritativními režiny
(školitel: Mgr. Zbyněk Vydra, Ph. D.) 

 

Seznam absolventů doktorského studia na ÚHV FF UPa (2009-dosud; celkem 34):

2020: Mgr. Zdeněk Homola (Ústav pro studium totalitních režimů Praha), Mgr. Kateřina Korábková (Katedra literární kultury a slavistiky FF UPa)

2019: Mgr. Jan Ivanov, Mgr. Luboš Kokeš (Ústav pro studium totalitních režimů Praha), PhDr. Ladislav Nekvapil (Východočeské muzeum Pardubice), PhDr. René Novotný (Státní okresní archiv Pardubice), Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová (Muzeum Vysočiny Pelhřimov)

2018: Mgr. Eliška Nová, Mgr. Jan Dvořáček, Mgr. Martin Bakeš

2017: Mgr. Lenka Maršálková; Mgr. Denisa Šťastná (Divadelní ústav Praha); Mgr. Michaela Molková; Mgr. Šárka Nekvapil Jirásková (Univerzita Pardubice); Mgr. Zuzana Stránská; Mgr. Sevdalina Veleva; Mgr. Olga Vlčková (Divadelní fakulta AMU Praha)

2016: Mgr. Jakub Nobicht; Mgr. Emil Minčev (Univerzita Pardubice); Mgr. Hana Rudová (Hrad Rabí)

2015: Mgr. Jiří Urban (Ústav pro studium totalitních režimů Praha); Mgr. Dita Jelínková (Univerzita Pardubice - Ústav pro studium totalitních režimů Praha); Mgr. Kateřina Mojsejová (Středočeský kraj)

2014: Mgr. Eva Chodějovská; Mgr. Enčo Minčev; Mgr. Hana Stoklasová (Univerzita Pardubice)

2013: Mgr. Vladan Hanulík (Univerzita Pardubice)

2012: Mgr. Helena Pochobradská (Státní oblastní archiv Zámrsk)

2011: Mgr. Kateřina Čadková (Univerzita Pardubice); PhDr. Vojtěch Kyncl (Historický ústav AV ČR Praha)

2010: Mgr. Jana Stráníková (Univerzita Pardubice); Mgr. Trifon Trifonov

2009: Mgr. Martina Halířová (Národní pedagogické muzeum Praha); Mgr. Zuzana Čevelová (Univerzita Pardubice)
 

Disertační práce jsou evidovány na webu univerzitní knihovny.