Doktorské

Ústav historických věd zajišťuje vzdělávání v následujících oborech doktorského studia:

 

Historie - prezenční (délka studia tři roky)

Historie - kombinovaná (délka studia pět let)

 

Doktorandské studium (seznam doktorandů, jejich povinnosti a agenda)

 

Doktorský studijní program vychází z § 47 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti dějepisného bádání. Standardní doba studia je tři roku v presenčním a pět v kombinovaném studiu. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele.

Během studia musí uchazeč složit celkem osm zkoušek. Jedná se o předměty České země v kontextu střední Evropy v 15. – 18. století, České země v kontextu střední Evropy v 19. – 20. století, Aktuální směry historického bádání, Prameny a metody historického výzkumu, Dějiny filozofie, Německý jazyk, Další jazyk 1 a Další jazyk 2.

Studium v doktorském studijním programu může probíhat též ve spolupráci se zahraniční vysokou školou, která realizuje obsahově související studijní program. Všichni studenti presenčního doktorského programu jsou povinni strávit alespoň jeden semestr na některé vysoké škole nebo badatelském pracovišti v zahraničí.

Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu. Hlavním výstupem doktorandského studia je původní vědecká monografie, přinášející výsledky samostatného základního výzkumu doktoranda.

Při vymezování tématu doktorských prací je kladen důraz na srovnávací přístup v rámci evropského badatelského a vědecko-výzkumného prostoru. Vzhledem na vlastní vědecko-výzkumné zaměření katedry jsou témata doktorských prací zaměřena na období 15. – 20. století.

 

Od uchazečů požadujeme:


Ukončené vzdělání v magisterském studijním programu "Historické vědy" nebo v programu příbuzném s ohledem na zvolenou specializaci (k datu konání přijímacího pohovoru); zájem o vědeckou práci; badatelskému tématu odpovídající jazykové znalosti.


Nabízíme:

Podíl na realizaci vědeckovýzkumných projektů; možnost získání zkušeností na partnerských zahraničních pracovištích; progresivně navyšované doktorské stipendium a možnost získání dalších stipendií; zapojení do vysokoškolské výuky (honorované zvlášť podle rozsahu). Ubytování v doktorandské části kolejí v rámci univerzitního kampusu.

Přihláška ke studiu musí obsahovat stručný projekt doktorské práce (v rozsahu do 5 normostran). Je třeba, aby projekt svým tématem odpovídal některému z tematických okruhů stanovených jednotlivými školiteli.

 

Tematické okruhy a jejich školitelé:

Kulturní dějiny dlouhého 19. století
Kategorie gender v historickém výzkumu
(školitel: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)

Kulturní a církevní dějiny střední Evropy v době barokní
(školitel: prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.)

Dějiny vzdělání a školství.
Vztah státu a školství v 19. a 20. století
(školitel: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.)

Vývoj lidové architektury v 19. - 20. století
Vypovídací schopnost historických sídel a staveb
(školitel: prof. ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.)

Hospodářské dějiny a peněžní oběh ve středověké a raně novověké Evropě
(školitel: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.)

Politická komunikace v pozdně středověkých korunních zemích
(školitel doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.)

Hospodářské dějiny v 19. a v první polovině 20. století
Česko-německé vztahy v 19. a v první polovině 20. století
(školitel: doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.)

Panovnický dvůr a šlechtická společnost v habsburské monarchii raného novověku
Dějiny cestování v raném novověku
(školitel: doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.)

Dějiny správy českého a středoevropského prostoru v 17. - 20. století
(školitel: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.)

Šlechta ve službách habsburské dynastie v 16. a 17. století
Vztahy mezi českými zeměmi a románským světem v raném novověku
(školitel: doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.)

Evropa za II. světové války a obnova československého státu
(školitel: doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.)

Hmotné historické kulturní dědictví a jeho interpretace
Česká a středoevropská architektura v období 19.-20. století a její kulturně historický kontext
(školitel: doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.)

Historický kontext vývoje slovanských literatur a písemnictví
(školitel: doc. PhDr. Petr Poslední, CSc.)

Dějiny Ruska v 19.a 20. století
Antisemitismus v evropské společnosti 19. a 20. století
Evropská společnost v konfrontaci s totalitárními a autoritativními režiny
(školitel: Mgr. Zbyněk Vydra, Ph. D.) 

 

Seznam absolventů doktorského studia na ÚHV FF UPa (2009-dosud; celkem 27):

2018: Mgr. Eliška Nová, Mgr. Jan Dvořáček, Mgr. Martin Bakeš

2017: Mgr. Lenka Maršálková; Mgr. Denisa Šťastná; Mgr. Michaela Molková; Mgr. Šárka Nekvapil Jirásková; Mgr. Zuzana Stránská; Mgr. Sevdalina Veleva; Mgr. Olga Vlčková

2016: Mgr. Jakub Nobicht; Mgr. Emil Minčev; Mgr. Hana Rudová

2015: Mgr. Jiří Urban; Mgr. Dita Jelínková; Mgr. Kateřina Mojsejová

2014: Mgr. Eva Chodějovská; Mgr. Enčo Minčev; Mgr. Hana Stoklasová

2013: Mgr. Vladan Hanulík

2012: Mgr. Helena Pochobradská

2011: Mgr. Kateřina Čadková; PhDr. Vojtěch Kyncl

2010: Mgr. Jana Stráníková; Mgr. Trifon Trifonov

2009: Mgr. Martina Halířová; Mgr. Zuzana Čevelová
 

Disertační práce jsou evidovány na webu univerzitní knihovny.