Doktorandi

 Patnáctero doktoranda

„Pátnáctero“ doktoranda UHV FF UPa

1. Standardní doba řádného studia v doktorském studijním programu je tři roky. Po této době je třeba uzavřít všechny zkoušky (s výjimkou zkoušky odborné, tj. CZS1, příp. CZS2) tak, aby bylo možné studium převést do formy kombinované a prodloužit o další max. čtyři roky. Pokud doktorand neuzavře úspěšně celé studium do konce sedmého roku (3+4) studia, je mu dle Studijního a zkušebního řádu UPa studium ukončeno. Převod do kombinované formy (stejně jako přerušení a další nestandardní kroky) se řeší podáním vyplněné a zdůvodněné žádosti v kanceláři Ing. Ivety Němcové.

2. Možnosti a podmínky případného prodloužení či přerušení studia stanoví aktuální obecně závazné předpisy a vnitřní normy Univerzity Pardubice.

3. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu.

4. V případě neplnění individuálního studijního plánu ze strany studenta může školitel nebo vedoucí ústavu navrhnout ukončení studia. Návrh na ukončení studia předkládá školitel nebo vedoucí ústavu oborové radě. O důvodech, které vedou k podání návrhu na ukončení studia, musí být student vyrozuměn měsíc před jednáním oborové rady, která o návrhu rozhodne. K návrhu na ukončení studia se může vyjádřit v písemné formě nebo osobně na jednání příslušné oborové rady, kam musí být k projednání tohoto návrhu přizván.

5. V průběhu studia je doktorand povinen ověřovat si nabyté znalosti a dovednosti publikační činnosti v recenzovaných časopisech, aktivním vystoupením na konferencích a na odborných seminářích.

6. Povinností studenta je navštěvovat doktorská kolokvia.

7. V průběhu studia prokáže student způsobilost k vysokoškolské výuce přípravou a praktickou realizací nejméně jedné semestrální výběrové přednášky dle individuálního plánu a dle dohody s vedením ústavu. Pedagogickou činnost studenta hodnotí školitel na základě minimálně jedné hospitace ve výuce studenta. Zápočet za výuku uděluje vedoucí ústavu na návrh školitele.

8. V průběhu studia absolvuje student studijní pobyt na zahraničním pracovišti (VŠ, vědecký ústav) v rámci některého z mezinárodních programů mobility; obsah i časový rozsah tohoto pobytu se přizpůsobí tématu disertační práce a konkrétním možnostem; pobyt vyhodnocuje školitel formou zápočtu jednou za studium.

9. V průběhu studia se student v přiměřeném rozsahu aktivně podílí na pedagogicko - organizační práci ústavu; rozsah stanovuje školitel po dohodě s vedoucím ústavu na počátku každého akademického roku; vyhodnocuje vedoucí ústavu formou zápočtu na konci každého akademického roku po standardní dobu studia.

10. Aktivní badatelská a odborná činnost studentů DSP je podporována studentskou grantovou soutěží UPa (tzv. IGA). V rámci tohoto projektu je možné udělovat mimořádná individuální stipendia za nadstandardní badatelské a pracovní výkony. Tato stipendia slouží rovněž k pokrytí cest na konference, na odborná badatelská pracoviště, stáže atd., a to v rámci ČR. Z projektu je možné formou mimořádného stipendia hradit rovněž zahraniční cesty, především v rozsahu střední Evropy. Z projektu se nehradí výuka výběrové přednášky, ani cestovné na pracoviště.

11. Na základě předběžné kalkulace je možné na zahraniční cesty realizované v rámci projektu IGA vyplatit zálohu.

12. Domácí i zahraniční cesty je třeba naplánovat koncem kalendářního roku, který předchází roku, v němž je projekt realizován. Neplánované cesty není možné z projektu IGA uhradit.

13. Každá cesta musí být povolena (viz směrnice č. 18/2007, Pracovní řád UPa). Domácí cestu povoluje vedoucí Oddělení pro vědu a výzkum, a to na základě vyplněného formuláře „Cestovní příkaz“, který je třeba zaslat min. jeden pracovní den před zamýšlenou cestou. Zahraniční cestu povoluje děkan FF UPa na základě zvláštní písemné žádosti.

14. Materiál nezbytný k odborné, organizační a pedagogické činnosti studentů DSP je možné požadovat na sekretariátu UHV.

15. Žádný z technicko-hospodářských pracovníků není povinen zajišťovat studentům reprodukční ani další služby.