Doktorandi

                               Interní doktorandi                        Externí doktorandi

                                 Úřední agenda                        Doktorandské zkoušky 

 

Novinka: Studijní plán a informace pro doktorandy přijaté na podzim 2020
(nová akreditace)

 

 Patnáctero doktoranda ÚHV FF UPa
(platí pro doktorandy přijaté do podzimu 2018 dle staré akreditace)

(založeno zejm. na Studijním a zkušebním řádu UPa)

1. Standardní doba řádného studia v doktorském studijním programu je tři roky. Po této době je třeba uzavřít všechny zkoušky (s výjimkou zkoušky odborné, tj. CZS1, příp. CZS2) tak, aby bylo možné studium převést do formy kombinované a prodloužit o další max. čtyři roky. Pokud doktorand neuzavře úspěšně celé studium do konce sedmého roku (3+4) studia, je mu dle Studijního a zkušebního řádu UPa studium ukončeno. Převod do kombinované formy (stejně jako přerušení a další nestandardní kroky) se řeší podáním vyplněné a zdůvodněné žádosti v kanceláři Ing. Ivety Němcové.

2. Možnosti a podmínky případného přerušení studia stanoví aktuální obecně závazné předpisy a vnitřní normy Univerzity Pardubice. Přerušit studium po čtvrtém roce už nelze (výjimka: mateřská či rodičovská dovolená).

3. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu. Sestavuje ho student ve spolupráci se školitelem a odevzdá ho na začátku prvního ročníku ke schválení oborové radě, která každoročně kontroluje jeho plnění.

4. V případě neplnění individuálního studijního plánu ze strany studenta může školitel nebo vedoucí ústavu navrhnout ukončení studia. Návrh na ukončení studia předkládá školitel nebo vedoucí ústavu oborové radě. O důvodech, které vedou k podání návrhu na ukončení studia, musí být student vyrozuměn měsíc před jednáním oborové rady, která o návrhu rozhodne. K návrhu na ukončení studia se může vyjádřit v písemné formě nebo osobně na jednání příslušné oborové rady, kam musí být k projednání tohoto návrhu přizván.

5. V průběhu studia je doktorand povinen ověřovat si nabyté znalosti a dovednosti publikační činností v recenzovaných časopisech, aktivním vystoupením na konferencích a na odborných seminářích.

6. Povinností studenta je navštěvovat doktorská kolokvia (konají se zpravidla jednou za dva týdny).

7. V průběhu studia prokáže student způsobilost k vysokoškolské výuce přípravou a praktickou realizací nejméně jedné semestrální výběrové přednášky dle individuálního plánu a dle dohody s vedením ústavu. Pedagogickou činnost studenta hodnotí školitel na základě minimálně jedné hospitace ve výuce studenta. Zápočet za výuku uděluje vedoucí ústavu na návrh školitele.

8. V průběhu studia musí student absolvovat studijní pobyt na zahraničním pracovišti (VŠ, vědecký ústav) v rámci některého z mezinárodních programů mobility. Obsah i časový rozsah tohoto pobytu se přizpůsobí tématu disertační práce a konkrétním možnostem, avšak u interních doktorandů musí trvat minimálně semestr, u externích lze pak pobyt rozložit na několik měsíčních pobytů. Vše vyhodnocuje školitel formou zápočtu jednou za studium.

9. V průběhu studia se student v přiměřeném rozsahu aktivně podílí na pedagogicko - organizační práci ústavu; rozsah stanovuje školitel po dohodě s vedoucím ústavu na počátku každého akademického roku; vyhodnocuje vedoucí ústavu formou zápočtu na konci každého akademického roku po standardní dobu studia.

10. Aktivní badatelská a odborná činnost studentů DSP je podporována studentskou grantovou soutěží UPa (tzv. IGA). V rámci tohoto projektu je možné udělovat mimořádná individuální stipendia za nadstandardní badatelské a pracovní výkony. Tato stipendia slouží rovněž k pokrytí cest na konference, na odborná badatelská pracoviště, stáže atd., a to v rámci ČR. Z projektu je možné formou mimořádného stipendia hradit rovněž zahraniční cesty, především v rozsahu střední Evropy. Z projektu se nehradí výuka výběrové přednášky, ani cestovné na pracoviště.

11. Na základě předběžné kalkulace je možné na zahraniční cesty realizované v rámci projektu IGA vyplatit zálohu.

12. Domácí i zahraniční cesty je třeba naplánovat koncem kalendářního roku, který předchází roku, v němž je projekt realizován. Neplánované cesty není možné z projektu IGA uhradit.

13. Každá cesta musí být povolena (viz směrnice č. 18/2007, Pracovní řád UPa). Domácí cestu povoluje vedoucí Oddělení pro vědu a výzkum, a to na základě vyplněného formuláře „Cestovní příkaz“, který je třeba zaslat zhruba týden před zamýšlenou cestou. Zahraniční cestu povoluje děkan FF UPa na základě zvláštní písemné žádosti zhruba měsíc před její realizací.

14. Materiál nezbytný k odborné, organizační a pedagogické činnosti studentů DSP je možné požadovat na sekretariátu ÚHV.

15. Žádný z technicko-hospodářských pracovníků není povinen zajišťovat studentům reprodukční ani další služby.

Milena Lenderová / Jiří Kubeš (garant DSP historie)