Dita Homolová

Mgr. Dita Homolová, Ph.D.

Kancelář: EA 12 035

Email: Dita.Homolova@upce.cz

Konzultační hodiny: od února 2016 na mateřské dovolené

 

Specializace:

- dějiny šlechty ve 20. století
- proces proměny elit po roce 1918
- první a druhá čsl. republika
- dějiny evropské integrace
 

Studium:

2001 - 2005  -  Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, Katedra historických věd, Obor: Kulturní dějiny

2005 - 2008  -  Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra historických věd, magisterské navazující studium, obor: Kulturní dějiny, specializace soudobé dějiny

2007 - 2010: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, program Politologie, magisterské studium Evropských studií a evropského práva 

2008 - 2015: doktorandské studium, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Ústav historických věd

od 2010: odborná pracovnice Ústavu pro studium totalitních režimů, Praha (od 2015 vedoucí Oddělení výzkumu 1938 - 1945)

od 2015: odborná asistentka na Ústavu historických věd FF Univerzity Pardubice
 

Zahraniční pobyty:

2006 - 2007: Fridrich-Schiller-Universität Jena, Německo (Erasmus/Sokrates), Historisches Institut

září - listopad 2008: Universität Salzburg, Rakousko, Rechtswissenschaftliche Fakultät

červen - červenec 2012: Karl-Franzens-Universtität Graz, Rakousko (OeAD), Institut für Geschichte

Přednášková činnost:

CSCD1 a CSCD2: Československé a české dějiny 1918 - 1945
SOUD: Úvod do soudobých dějin (semináře týkající se čsl. dějin)
20STS: Dějiny 20. století (seminář)
EVU 1: Evropská unie 1
EVU 3: Evropská unie 3
EVU 2: Evropská unie 2
EVU 4: Evropská unie 4
Šlechta v běhu 20. století ve středoevropském kontextu (LS 2011), výběrová přednáška
 

Granty a výzkumné projekty:

Heimat bleibt. Vertriebene Familien kehren zurück. Badatelský projekt Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbundes, spoluřešitelka (spolu s Dr. Lars-Arne Dannenbergem a Dr. Matthiasem Donathem), 2015 - 2017

Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu, NAKI, spoluřešitelka (zadavatel PhDr. Kristina Uhlíková, Ph.D., ÚDU AV ČR), 2016 - 2019

Šlechta v konfrontaci s totalitními režimy. Badatelský projekt Ústavu pro studium totalitních režimů, řešitelka (od 12/2010)

Genderové stereotypy v prostředí aristokracie českých zemí v 19. - 20. století, Ústav historických věd, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, spoluřešitelka (spolu s prof. Milenou Lenderovou a dr. Vladanem Hanulíkem ), 2009

Výzkum hospodářských a sociálních struktur se zaměřením na československé pozemkové reformy a následnou kolektivizaci, interní grant UPa, spoluřešitelka (spolu s doc. Václavem Veberem a dr. Jiřím Urbanem), 2009.

 

Publikační činnost:

„Když ta širá různorodá vlast přestala existovat“ aneb Osudy rodiny Clary-Aldringen po rozpadu Rakouska-Uherska a její hledání nové cesty v postimperiálním světě, Theatrum Historiae 6, 2010, Pardubice, s. 125-162.

Příběh rodiny Huga Salm-Reifferscheidta. Příspěvek ke konfrontaci šlechty s totalitními režimy, Securitas Imperii 18, 01/2011, s. 42 – 70.

Transformace životní reality Alfonse Clary-Aldringena v postimperiálním světě: postoje, strategie, konsekvence. In: HAZDRA, Zdeněk - HORČIČKA, Václav - ŽUPANIČ, Jan (edd.) Šlechta střední Evropy v konfrontaci s totalitními režimy 20. století, Praha 2011, s. 107 - 131.

Mikuláš Bubna z Litic a jeho role v protektorátní politice, Sborník příspěvků ze Symposia Válečný rok 1941 v domácím a zahraničním odboji, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2011, s. 71-90.

Zdeněk Sternberg. Šlechtic v hledáčku Státní bezpečnosti. In: SVOBODA, Libor (ed.) Solitér. Pocta historikovi Václavu Vebrovi, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2012, s. 253 - 273.

Chcete mě okrást... Majetková perzekuce Adolfa Schwarzenberga v dobách válečných i poválečných. In: Paměť a dějiny, 2/2013, s. 96 - 107.

Osobní život a rodinné vztahy Leopolda Thun-Hohensteina v letech 1910 až 1930. Hledání vlastní životní cesty jako součást procesu individualizace. Východočeský sborník historický, č. 24, Pardubice 2013, s. 141 - 168.

Osudy aristokracie v Protektorátu. Perzekuce české šlechty se zřetelem k chlumecké větvi rodu Kinských. Paměť a dějiny 2/2013, s. 13 - 25.

You Want to Rob Me...Property Persecution of Adolf Schwarzenberg during and after the War. Behind the Iron Curtain. Review of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes, 1/2014, Volume 3, s. 157–165.

Politika, každodennost a paměť. Reflexe "světem otřásajících událostí" v egodokumentech rodu Kálnoky, Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století. Roč. 22, 2014, č. 1, s. 257 - 299.

 

Účast na konferencích a symposiích:

The Noble Reflection of the Social Revolution in Czechoslovakia in 1918-1938. Konferenční příspěvek na mezinárodní konferenci Nobility Reconsidered. New Perspectives on the European Aristocracy. University of Jyväskylä, Finsko, 10. – 12. června 2015.

Reflexe událostí roku 1938 v deníku Marie Theresie Kálnoky. Politika, každodennost, paměť. Konferenční příspěvek v rámci symposia Středoevropský prostor a totalitní režimy v paměti šlechty, FF UK Praha, 5. 12. 2012.

Mikuláš Bubna z Litic a jeho role v protektorátní politice. Konferenční příspěvek v rámci mezinárodního symposia Válečný rok 1941 v domácím a zahraničním odboji. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 6. října 2011.

The nobility in Czechoslovakia in the interwar period. The changes in the noble sociability and transformation of the mansion as cultural and social entity after WWII. Konferenční příspěvek v rámci mezinárodního semináře Faire d´histoire du château, Pardubice, 27. října 2009.

 

Ostatní:

Realizovaná výstava: „Ve znamení tří deklarací...“ Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu (společně se Zdeňkem Hazdrou).

Členka redakční rady časopisu Paměť a dějiny.