Bakalářské

Ústav historických věd zajišťuje vzdělávání v následujících studijních oborech bakalářského studia:

 

Kulturní dějiny 

Cílem oboru je připravit odborníky, kteří budou vybaveni základními poznatky moderního dějepisného bádání a znalostí nezbytné faktografie evropských národních a regionálních dějin s přihlédnutím ke kontextu dějin světových.Absolvent získá potřebnou komunikativní kompetenci minimálně ve dvou světových jazycích a schopnost pracovat s PC, potřebné vědomosti z historických disciplín a odborné znalosti a potřebné dovednosti z muzeologie a základů archivnictví.

Absolvent oboru Kulturní dějiny bude schopen reagovat na aktuální společenskou poptávku po odbornících schopných zajistit kvalifikovanou a kvalitní lektorskou, konzultační a rešeršní službu v muzeích, galeriích a jiných kulturních střediscích, v oblasti správy (odbor kultury a památkové péče).

Najde též uplatnění v oborech založených na mediální práci, v neziskových organizacích, nadacích, případně v cestovním ruchu.Vědomosti nabyté v rámci bakalářského studia umožňují absolventům pokračování ve studiu magisterského studijního programu v rámci programu Historické vědy.

Délka studia: 3 roky

 

Spisová a archivní služba

Cílem oboru je připravit odborníky, kteří se budou orientovat ve způsobech vedení spisové služby v běžných současných kancelářských systémech. Absolventi si osvojí základní principy archivistiky, péče o archiválie, jejich odborné zpracování a prezentaci, získají vědomí kontinuity a návaznosti mezi spisovou a archivní službou, budou schopni napsat odborný text odpovídajícího zaměření a formy.

Absolventi oboru jsou připravováni pro práci ve spisové službě u veřejnoprávních i soukromoprávních subjektů, dále v archivní službě jak státních tak potencionálně vznikajících soukromých archívů. Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu oborů programu Historické vědy nebo oborů příbuzných.

Délka studia: 3 roky

 

Historie (dvouoborová)

Studijní obor Historie v rámci dvouoborového bakalářského studia je nabízen v kombinaci s následujícími akreditovanými obory: studijní program Historie, studijní obor Ochrana hmotných památek; studijní program Filologie, studijní obor Slavistická studia zemí Evropské unie.

Vzdělávací a profesní cíle i uplatnění absolventů jsou proto formulovány vždy společně, tedy u oboru Ochrana hmotných památek a Slavistická studia zemí Evropské unie.

Délka studia: 3 roky
 

 

Ochrana hmotných památek (dvouoborové)

Studijní obor Ochrana hmotných památek je nabízen v kombinaci s oborem Historie. Obor je vyučován v úzké spolupráci s muzejními a archeologickými pracovišti a jeho cílem je příprava pracovníků s bakalářskou kvalifikací, kteří si osvojí základy odborné práce, získají praktické dovedností v archeologii a muzeologii a osvojí si jejich praktickou aplikaci v historickém výzkumu a muzejnictví.

Absolventi tohoto bakalářského studia budou připravováni především pro uplatnění v praktických činnostech, nikoli pro vědecko-výzkumnou činnost, budou proto schopni zvládnout základy odborné práce, uplatnit ucelené znalostí archeologie a muzeologie a zběhlost v terénní, laboratorní i kancelářské praxi s přihlédnutím k památkové legislativě a obecným zásadám managementu v oboru. Dále budou schopni vykonávat osvětovou a popularizační činnost v rámci aktivit zaměstnavatelské instituce. Absolvent bude připraven na práci vyšší odborné síly v instituci s historickým zaměřením (muzeum, památkový ústav, občanská sdružení, etc.).

Jeho úkolem bude řídit a kontrolovat činnost na dílčím úseku odborného pracoviště, popřípadě vykonávat samostatné specializované činnosti (např. podíl na organizování terénní výkopové aktivity, provádění fotodokumentace a katalogizace sbírkového materiálu apod.). Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu oborů programu Historické vědy nebo oborů příbuzných.

Délka studia: 3 roky

 

Slavistická studia zemí Evropské unie (dvouoborové) - zajišťuje Katedra literární kultury a slavistiky

Studijní obor Slavistická studia zemí Evropské unie je nabízen v kombinaci s oborem Historie. Cílem tohoto oboru je poskytnout v rámci bakalářského stupně vzdělání nabídku kulturně - historicko - jazykového studia, jehož absolventi jsou uplatnitelní přímo v praxi ve sférách obchodních a turistických. Vzhledem ke stávající jazykové struktuře Evropské unie tvoří tento obor tři moduly: polský, slovinský a bulharský.

Absolventi získají vědomosti z oblasti kulturních dějin a současných reálií příslušné země a potřebnou úroveň komunikativní kompetence v daném cílovém slovanském jazyce (i díky povinnému semestrálnímu pobytu na zahraniční univerzitě dle zvoleného modulu) a minimálně v jednom světovém jazyce.

Absolventi bakalářského studia budou připravováni především pro uplatnění v praxi: turistický průmysl, střední management v rámci firem podnikajících v příslušné jazykové oblasti. Díky jazykové kombinaci mohou získat uplatnění jak ve výše zmíněných domácích podnikatelských sférách, zaměřených svými aktivitami na příslušné jazykové oblasti, tak v institucích celounijních. Absolventi tohoto bakalářského studijního programu budou schopni pokračovat v navazujícím magisterském studiu jazyka polského, slovinského či bulharského, případně oborů příbuzných.

Délka studia: 3 roky