Anotace

(English)

Gender a gender history

Gender můžeme chápat jako sociálně utvářený soubor vlastností, chování, zájmů, vzhledu, atd., jako sociální konstrukt pohlaví, feminity i maskulinity. Tento konstrukt je historicky proměnlivý a projevuje se jinak nejen v různých kulturách či historických epochách, ale i v různých sociálních vrstvách. Gender je „užitečnou kategorií “ historické analýzy, a jak ukázaly nedávné studie, je i užitečnou kategorií analýzy dějin kultury a umělecké tvorby.

Cílem předloženého učebního materiálu je seznámit posluchače s obsahem a genezí pojmu kultura, s obsahem kategorie gender a jejím uplatnění v historii při definování mužskosti a ženskosti. Z genderového aspektu bude sledováno formování a transformace genderové subjektivity s důrazem na proměny postavení žen, které znamenaly narušování dobového konstruktu feminity.
 

OBSAH

 

1. Úvod:

vymezení základních pojmů – gender, gender history; mužská a ženská identita; maskulinita a feminita v historickém vývoji; „jiná“ identita; historické fáze feministického hnutí;

Texty:
1. Daniela Tinková, "Oddělené sféry": tradiční polarita, nebo dědictví 19. století? In: Milan Řepa (ed.), 19. století v nás. Metody, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Praha 2008, s. 458 – 469.
2. M. Wollstonecraft, A Vindication of The Rights of Women (výběr ukázek)
3. B. Friedan. Feminine Mystique. Praha 2003, s. 49 - 72.
4. J. W. Scott, Gender: A Useful Category of Historical Analysis. The American Historical Review, Vol. 91, No. 5, p. 1053-1075.
5. J. Butler, Bodies that matter: On The Discoursive Limit of “Sex“. New York 1993, J. Butler, Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity. Bratislava 2003, s. 15-46.
 

2. Gender a filosofie

Texty:
1. Jean-Jacques Rousseau, Emile ou de l´éducation. Paris 1874.
2. Bernard Bolzano, O povolání a důstojnosti pohlaví ženského. Ženské listy 1881, s. 141 an.
3. Albína Dratvová, Duše dnešní ženy. Praha 1947.
 

3.Gender a právo

Texty:
1. Marie Macková, Sňatek ve světle rakouského Všeobecného občanského zákoníku. In: Martina Halířová (ed.), Oznamuje se láskám vašim aneb svatby a svatební zvyky v českých zemí v průběhu staletí.Sborník z konference konané 13. a 14. září 2007 ve Východočeském muzeu v Pardubicích, Pardubice 2008, s. 67 – 73.
2. Obecný zákoník občanský císařství Rakouského, Vídeň 1862.
 

4. Formulace genderu v normativní a krásné literatuře;

Texty:
1. Sofie Podlipská, Listy staré vychovatelky k někdejším schovankám. Praha 1868.
2. Julie Gintlová, Ideál ženy emancipované. Ženské listy 1878, s. 51 an.
3. František V. Kodym, O vychování mládeže v našich domácnostech. Praha 1884.
 

5.Formulace genderu v pramenech osobní povahy

Texty:
1. Salomon Friedberg-Mírohorský, Literární archiv Památníku národního písemnictví, Salomon z Friedbergu, Osobní fond, Paměti.
2. Zdeňka Šemberová, Dopis otci, 20. 6. 1864. Archiv Městského muzea Vysoké Mýto.
3. Deníky Františky Honlové z České Třebové. K vydání připravili a poznámkami opatřili Vladan Hanulík, Sylvie Černá, Andrea Hudáková, Lucie Jelínková a Michaela Šandová. Úvod Milena Lenderová, Pardubice 2005.
 

6. Formulace genderu ve výtvarném projevu, barvy genderu

Texty:
1. Město žen. Ilustrace k alegorickému románu Christine de Pisan Město žen, konstrukce zbudované jako protiváha misogynské tradice.
2. Přadlena a kopáč. Symbol prastaré dělby práce. Žena kojí a při tom přede. Eva a Adam. Sborník náboženských traktátů z Českého Krumlova, první /4 15. st. Knihovna NM Praha, s g. III B 10, pag. 6.
3. Adélaide Labille-Guiard (1749 – 1803), jedno z pláten adorující mateřství.
4. Václav Mánes (1793 – 1858), Bivoj a dcery Krokovy
5. Alexander de Valentini, Císařovna Žofie s dětmi, 1849.
6. Mlýn o čtyřech složeních. Humoristické listy. Obrázkový politicko-satyrický týdeník. 14, 1872, s. 325.
7. Ilustrace k české literatuře – motiv nemanželské matky. Humoristické listy. II. ročníku půlletí II. 1860. Tisk Kateřiny Jeřábkové, s. 23.
8. Začátek: Smích, polibky… Motiv nemanželské matky. Humoristické listy 1920, s. 31.
9. Motiv nemanželské matky. Humoristické listy 1920, s. 32.
10. Památka z pouti. Motiv nemanželské matky. Kopřivy. List satyrický. 1909. Nákl. tiskového odboru českoslovanské sociálně-demokratické strany dělnické, č. 9, s. 2.
11. Šťastný domov 1905: konstrukt feminity na počátku 20. století.
12. Muž moderní ženy - narážka na emancipaci. Humoristické listy 1915, č. 5.
13. Rodinné záležitosti; problém umělého přerušení těhotenství. Kopřivy. List satyrický. 1910, č. 9.
14. Nepořádná manželka. Humoristické listy 1920, č. 3.
15. Ty, holka z Minervy.., Kopřivy 1910, č. 13.
16. Advokátky. Humoristické listy 1915, č. 9.
17. Ministerské úřednice. Humoristické listy 1920, č. 24.
18. Dámská konfekce – Kopřivy 1914.
19. Šití svatebních šatů
 

7. Tělo, jeho sociální role a možnosti zobrazení, gender v lékařském diskursu

Texty:
1. K.Canning, The body as a Method? Reflections on the Place of The Body in Gender History.Gender and History, Vol. 11, No. 3, 1999, p. 499-513.
2. A. Bayerová, O Zabránění těhotenství, In: A. Bayerová Žena lékařkou. Vídeň 1907, s. 3-14.
3. F. S. Kodym, Zdravověda čili nejlepší způsob, aby člověk svého života ve zdraví a vesele užiti a k tomu dlouhého věku dosáhnout mohl. Praha 1854, s. 172-180.
4. P. Mantegazza, Physiologie ženy. Praha 1912, s. 3-13, 117-121, 330-345.
5. Reprezentace těla v obrazových pramenech – ženský a mužský skelet
6. Reprezentace těla v obrazových pramenech - zobrazení pohlavních orgánů
7. Reprezentace těla v obrazových pramenech - znázornění syfilis - žena
8. Reprezentace těla v obrazových pramenech - znázornění syfilis – muž
9. Reprezentace těla v obrazových pramenech - porod
10. Reprezentace těla v obrazových pramenech - negativa nošení korzetu
11. Reprezentace těla v obrazových pramenech - akušer-porodní bába¨
12. V.A. Hnojek, Tělo lidské s ohledem na duši lidskou. Praha 1853, s. 34-35.
 

8. Maskulinita, men´s studies a men´s history

Texty:
1. M. Kessel, The Whole Man: The Longing for a Masculine World in 19th Century Germany. Gender and History, Vol. 15, No. 1, 2003, p 1-31.
2. J. Svátek, Souboje v Čechách. In: J. Svátek, Obrazy z kulturních dějin českých. Praha 1891, s. 3-33.
3. Všeobecný slovník právní, Praha 1989, s. 556-558.
4. V. Macek, Stav manželský a příprava k němu. Praha 1890, s. 115-120.
5. Obrazové prameny – typ zranitelného muže v reklamě
6. Obrazové prameny – typ zranitelného muže v reklamě 2
7. Obrazové prameny – cesta k ideálnímu typu maskulinity a uniformitě 1
8. Obrazové prameny – cesta k ideálnímu typu maskulinity a uniformitě 2
9. Obrazové prameny – cesta k ideálnímu typu maskulinity a uniformitě 3

9. Rešerše fondů Národní knihovny ČR

Texty:
1. Nerkology Miloslavy Sísové
2. Články o M. Sísové
3. M. Sísová, autorka článků v Československém boji
4. M. Sísová – autorka článků v Národních listech
5. M. Sísová – autorka článků v Národním sjednocení

 

Vyobrazení na titulním listě: Humoristické listy. Obrázkový týdenník humoristicko-satirický. 57, 1914, č. 35, s. 506.