Aktuálně

Zadávání témat kvalifikačních prací

 Studující, kteří v tomto akademickém roce dosud výjimečně nestihli zadat téma zadání kvalifikační práce (první ročníky magisterského studia a druhé ročníky bakalářského studia), musí urychleně téma prokonzultovat a zadat do stagu. Deadline pro schválení tématu kvalifikační práce jejím vedoucím je mimořádně prodloužen do 30. června 2020

Více »

Přijímací zkoušky do Mgr. studia

Pro mimořádné okolnosti se ruší přijímací řízení do navazujícího magisterského studia Kulturních dějin, s počátkem studia v akademickém roce 2020/2021, a to včetně všech modulových specializací. Všichni přihlášení uchazeči budou přijati ke studiu. Není tedy nutno absolvovat v rámci přijímacího řízení ústní pohovory ani předkládat písemný projekt diplomové práce. 

Více »

Přijímací zkoušky do bc. studia

Pro uchazeče o studium bakalářských studijních programů s počátkem výuky od akademického školního roku 2020/2021 se pro mimořádné okolnosti u všech oborů bakalářského studia zaštiťovaných Ústavem historických věd přijímací řízení ruší. Všichni uchazeči o studium budou přijati. Jmenovitě tedy není nutno absolvovat zkoušky u oborů Historie, Kulturní dějiny, Ochrana hmotných památek i Spisová a archivní služba. 

 

Více »

Odevzdávání kvalifikačních prací

Z nařízení děkana FF se mění termín odevzdávání kvalifikačních prací pro jarní termín státních závěrečných zkoušek. Namísto 31. března je nyní nutno kvalifikační práci odevzdat do 20. dubna 2020. Konzultace poskytují vedoucí prací prostřednictvím elektronických komunikačních kanálů (mail, skype, etc.).  Bakalářské i diplomové práce bude možné nahrávat do systému bez vložení stránky s podepsaným zadáním. Většina studentů si jej nestihla vyzvednout na sekretariátu ÚHV, proto práce zadání nemusí obsahovat..

Dočasné pozastavení prezenční formy výuky

Prezenční forma výuky je opatřením rektora UPa od středy 11. března až do odvolání zrušena. Dle vyjádření vládních autorit může dané opatření dosáhnout délky 14 dní až jednoho měsíce. Studující by se neměli dostavovat do prostor FF, nicméně mohou využívat zázemí kolejí.
 Vyučující ÚHV budou v následujících dnech kontaktovat studující prostřednictvím mailu a doporučovat distanční formy studia, konzultovat či jiným způsobem pomáhat ke splnění akademických povinností. Naším cílem je umožnit všem studujícím splnit podmínky spojené se studiem (zápočty, zkoušky, státní závěrečné zkoušky) do konce akademického roku.
 Vedení Ústavu historických věd přeje všem studujícím ideální podmínky pro samostudium, budeme se těšit na možnost konzultovat s vámi nečekané množství nově osvojených vědomostí.

Nabídka studentské praxe v archivu

Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Státní okresní archiv Semily nabízí možnost neplacené studentské praxe s bezplatným ubytováním.

Více »

Změna v odevzdávání kvalifikačních prací

Všem studentům našeho ústavu! Na UPa byla v září provedena změna v pravidlech pro odevzdávání a zveřejňování kvalifikačních prací. Nová pravidla platí od začátku akademického roku, takže se týkají již prací, které budou obhajovány v lednovém termínu. Podrobnosti se dozvíte po kliknutí na datum.

Více »

Doktorandské sympozium

Všechny srdečně zveme na doktorandské sympozium "Paměť a identita v moderních českých dějinách". Jako hosté vystoupí též kolegové a renomovaní znalci moderních dějin dr. Jan Randák a dr. Petr Koura z Prahy! Akce proběhne v úterý 8. října 2019 v místnosti EA-13038. Program je dostupný po kliknutí na datum.

Více »

Rusistická konference na ÚHV FF UPa

Ve čtvrtek 3. října proběhne na naší fakultě konference "Rusko ve 20. století - kontinuita a diskontinuita". Akce začíná v 9 hod v učebně EB-E2. Zájemce zveme, přijede velké množství zajímavých hostů z ČR a Slovenska.

Křest knihy

V úterý 1. října proběhne v 19 hod křest knihy našeho kolegy a doktoranda Mgr. Přemysla Krejčíka. Kniha nese název "Malej NY" a křest se uskuteční v Klubu 29 v 19 hod. Všechny srdečně zveme.