Dějiny 20. století - seminář

Požadavky na studenta:

Seminář je ukončen zápočtovým testem (pro úspěšné absolvování je nutné dosáhnout alespoň 70% správných odpovědí). Další podmínkou k získání zápočtu je pravidelná docházka na semináře. Studenti s více jak třemi neomluvenými absencemi absolvují kolokvium, na jehož základě se budou moci účastnit zápočtového testu.

Témata seminářů a literatura:

 
Obecná literatura k dějinám 20. století
Norman DAVIES, Evropa. Dějiny jednoho kontinentu. Praha 2000.
Eric HOBSBAWM, Věk extrémů: krátké 20. století, Praha 1998.
Karel DURMAN, Popely ještě žhavé. Velká politika 1938-1991, 2 sv., Praha 2004, 2009.
Tony JUDT, Poválečná Evropa. Historie po roce 1945. Praha 2008.
Jan KŘEN, Dvě století střední Evropy, Praha 2005.
Vladimír NÁLEVKA, Světová politika ve 20. století, I-II., Praha 2000.
J. M. ROBERTS, Dvacáté století. Dějiny světa od roku 1901 do současnosti, Praha – Plzeň 2004.
Richard VINEN, Evropa XX. století, Praha 2007.
Robert J. WEGGS – Robert LADRECH, Evropa po roce 1945. Praha 2002.
 
1. Evropa a svět po 1. světové válce. Versailleský mírový systém.
 
Poválečné uspořádání Evropy. Mírové smlouvy a vznik nových států. Společnost národů. Politická a sociální destabilizace Evropy po I. světové válce (revoluční povstání v Německu, Maďarská republika rad, polsko-sovětská válka, nástup fašismu v Itálii). Mezinárodní vztahy ve 20. letech: reparační krize a okupace Porůří, Dawesův plán, Rýnský garanční pakt a vstup Německa do Společnosti národů, Briand-Kelloggův pakt, přípravy na Světovou odzbrojovací konferenci.
 
Literatura

Norman DAVIES, Bílý orel, Rudá hvězda. Polsko-sovětská válka 1919-1920, Praha 2006.
Jindřich DEJMEK a kol., Zrod nové Evropy: Versailles, Saint-Germain, Trianon a dotváření poválečného mírového systému, Praha 2011.
Paul KENNEDY, Vzestup a pád velmocí. Ekonomické proměny a vojenské konflikty 1500-2000, Praha 1996 (kapitola č. 6, s. 337-418).
John Maynard KEYNES, Ekonomické důsledky míru, Brno 2004.
Henry KISSINGER, Umění diplomacie. Od Richelieua k pádu Berlínské zdi, 2. vyd., Praha 1997 (kap. 9 a 10, s. 229 – 278).
Jan KŘEN, Dvě století střední Evropy, Praha 2005 (zvl. s. 355-383).
Margaret MACMILLANOVÁ, Mírotvorci. Pařížská mírová konference 1919, Praha 2004.
Dagmar MORAVCOVÁ – Marek PEČENKA – Pavel BĚLINA, Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941, Praha 1996.
Dagmar MORAVCOVÁ, Výmarská republika: problémy demokracie v Německu, Praha 2006.
Zara STEINER, The Lights that Failed. Europen International History 1919-1933, Oxford 2005.
Jan WANNER, Krvavý zrod moderního Turecka. Ankara mezi Londýnem a Moskvou, Praha 2009.
 
 
2. Ruská revoluce, občanská válka. SSSR ve 20. letech.
 
Únorová revoluce a pád carismu. Prozatímní vláda a příčiny jejího pádu. Bolševická revoluce a občanská válka. Nová ekonomická politika (NEP).
 
Literatura

Orlando FIGES, Lidská tragédie. Ruská revoluce 1891-1924, Praha 2000.
Richard PIPES, Dějiny ruské revoluce, Praha 1998.
Robert SERVICE, Lenin, Praha 2002.
Václav VEBER, Leninova vláda. Rusko 1917-1924, Praha 2003.
Andrej ZUBOV (ed.), Dějiny Ruska 20. století, 1. díl, 1894-1939, Praha 2014.
 
 
3. Vznik Československa a vývoj První československé republiky
 
Problém vytyčení hranic Československa: separatismus sudetoněmeckých oblastí, spory s Polskem o Těšínsko, otázka hranic s Maďarskem. Mezinárodní postavení Československa. Důvody vzniku Malé dohody, její pozitiva a slabiny. Budování československého hospodářství (měnová reforma, pozemková reforma, nostrifikace ad.). Politický systém I. republiky: ústava, pozice prezidenta a parlamentu, politické strany, charakter koaličních vlád. Světová hospodářská krize a její dopad na Československo. Radikalizace německé a slovenské politiky v druhé polovině 30. let. Krize roku 1938, Mnichovská dohoda a rozbití Československa.
 
Literatura

Zdeněk KÁRNÍK, České země v éře První republiky, 3 sv., Praha 2003.
Antonín KLIMEK, Boj o Hrad, 2 sv., Praha
Antonín KLIMEK, A. Velké dějiny zemí Koruny české, sv. 13 a sv. 14., Praha 2000.
Jiří KOVTUN, Republika v nebezpečném světě, Praha 2005.
Antonín KLIMEK – Eduard KUBŮ, Československá zahraniční politika 1918-1938: kapitoly z dějin mezinárodních vztahů, Praha 1995.
Václav PRŮCHA, Hospodářské a sociální dějiny Československa, 1918-1992, 2 sv., Brno 2004, 2009.
 
4. Stalinismus jako civilizace: SSSR v letech 1929-1939.
 
První pětiletý plán a vytváření stalinismu v SSSR. Teror jako nedílná součást stalinismu. Kulturní politika sovětského státu. Každodenní život v stalinistickém systému.
Literatura

Jörg BABEROWSKI, Rudý teror. Dějiny stalinismu, Praha 2004.
Robert CONQUEST, Velký teror. Nové zhodnocení, Praha 2013.
Orlando FIGES, Šeptem. Soukromý život v Stalinově Rusku, Praha – Plzeň 2009.
Michal KUBÁT – Stanislav BALÍK, Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů, Praha: 2004.
Martin MALIA, Sovětská tragédie. Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991, Praha 2004 (zvl. kapitoly 6 a 7, s. 185-274).
Martin McCAULAY, Stalin a období stalinismu. Historie, fakta, dokumenty, Brno 2012.
Simon Sebag MONTEFIORE, Stalin. Na dvoře rudého cara, Praha – Plzeň 2004.
Richard OVERY, Diktátoři. Hitlerovo Německo, Stalinovo Rusko, Praha – Plzeň 2005.
Robert SERVICE, Soudruzi. Světové dějiny komunismu, Praha 2009.
Stalinism and Nazism: Dictatorship in Comparison, Ian Kershaw – Moshe Lewin (edd.), Cambridge 1997.
Václav VEBER, Komunistický experiment v Rusku aneb Malé dějiny SSSR 1917 – 1991, Praha 2001.
Nicholas WERTH, Opilec a květinářka. Historie jedné masové vraždy 1937-1938, Praha 2009.
Za obzor totalitarismu. Srovnání stalinismu a nacismu, Michael Geyer – Sheila Fitzpatrick (edd.), Praha 2012.
Andrej ZUBOV (ed.), Dějiny Ruska 20. století, 1. díl, 1894-1939, Praha 2014.
 
5. Krize parlamentních režimů v meziválečné Evropě.
 
Politická a sociální destabilizace Evropy po I. světové válce (revoluční povstání v Německu, Maďarská republika rad, polsko-sovětská válka, nástup fašismu v Itálii). Nástup Hitlera k moci a vytvoření nacistické diktatury. Fungování nacistické diktatury a její základní znaky. Konzervativní autoritářské režimy a krajně pravicová hnutí ve 20. a 30. letech. Fašismus v Československu. Občanská válka ve Španělsku jako modelový konflikt.
 
Literatura
 
Michael BURLEIGH, Třetí říše: nové dějiny, Praha 2008.
Jana ČECHUROVÁ, Česká politická pravice: mezi převratem a krizí, Praha 1999.
Richard J. EVANS, Nástup Třetí říše. Od Bismarcka do roku 1933, Praha – Plzeň 2006 (zvl. kapitoly 5 a 6, s. 289-413).
Richard J. EVANS, Třetí říše u moci 1933-1939, Praha – Plzeň 2009.
Robert GELLATELY, Kdo podporoval Hitlera. Společenský souhlas a režimní nátlak v nacistickém Německu, Praha 2003.Eric HOBSBAWM, Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991, Praha 1998 (zvl. 4.
kapitola, Pád liberalismu, s. 117-150.)
Jiří CHALUPA, Zápisky o válce občanské, Praha 2002.
Eberhard JÄCKEL, Německé století. Historická bilance, Praha 2004.
Martin JEŘÁBEK, Konec demokracie v Rakousku 1932-1938, Praha 2004.
Ian KERSHAW, Hitler: Hubris, 1889-1936, Praha 2004.
Ian KERSHAW, Hitler: Nemesis, 1936-1945, Praha 2004.Jan KŘEN, Dvě století střední Evropy, Praha 2005 (zvl. s. 384-423).
Michal KUBÁT – Stanislav BALÍK, Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů, Praha: 2004.
Radka LAINOVÁ – Zora HLAVIČKOVÁ – Michal STRAKA, Diktatury v rukavičkách? Praha 2003.
Michael MANN, Fascism, Cambridge 2004.
Ernst NOLTE, Fašismus ve své epoše, Praha 1999.
Robert O. PAXTON, Anatomie fašismu, Praha 2007.
Ivo PEJČOCH, Fašismus v českých zemích: fašistické a nacionálněsocialistické strany a hnutí v Čechách a na Moravě 1922–1945, Praha 2011.
Za obzor totalitarismu. Srovnání stalinismu a nacismu, Michael Geyer – Sheila Fitzpatrick (edd.), Praha 2012.
 
 
6. Mezinárodní vztahy ve 30. letech. Krize versailleského systému (1933-1939).
 
Krize versailleského systému ve 30. letech, pokles významu Společnosti národů. Postupné vytvoření politického bloku Německa, Itálie a Japonska. Role SSSR v mezinárodní politice. Politika appeasementu: základní charakteristika, příčiny a důsledky.
 
Literatura

Sabine DULLINOVÁ, Stalinovi diplomaté v Evropě 1930-1939, Praha 2004.
Jiří ELLINGER, Neville Chamberlain. Od usmiřování k válce. Britská zahraniční politika, 1937-1940, Praha 2009.
Richard J. EVANS, Třetí říše u moci, 1933-1939, Praha 2008.
Paul KENNEDY, Vzestup a pád velmocí. Ekonomické proměny a vojenské konflikty 1500-2000, Praha 1996 (kapitola č. 6, s. 337-418).
Antonín KLIMEK – Eduard KUBŮ, Československá zahraniční politika 1918-1938: kapitoly z dějin mezinárodních vztahů, Praha 1995.
Igor LUKEŠ, Československo mezi Stalinem a Hitlerem: Benešova cesta k Mnichovu, Praha 1999.
Dagmar MORAVCOVÁ – Marek PEČENKA – Pavel BĚLINA, Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941, Praha 1996.
Zdeněk SLÁDEK, Malá Dohoda, 1919-1938, Praha 2000.
Zara STEINER, The Triumph of the Dark. European International History 1933-1939, Oxford 2013.
 
7. Druhá světová válka (1939-1945).
 
Válečné operace a válečná diplomacie. Válka a genocida. Srovnání německých okupačních praktik v Evropě (Protektorát Čechy a Morava, Generální gouvernement). Kolaborace a odboj.

Literatura
Chris BELLAMY, Absolutní válka: Sovětský svaz za druhé světové války, Praha 2011.
Detlef BRANDES, Češi pod německým protektorátem: okupační politika, kolaborace a odboj, 1939-1945, Praha 2000.
Chad BRYANT, Praha v černém, Praha 2012.
Michael BURLEIGH, Třetí říše: nové dějiny, Praha 2008.
Jan GEBHART – Jan KUKLÍK, Velké dějiny zemí Koruny české, sv. 15a, Praha 2006.
Jan GEBHART – Jan KUKLÍK, Velké dějiny zemí Koruny české, sv. 15b, Praha 2007.
Raul HILBERG, Pachatelé, oběti, diváci: židovská katastrofa 1933-1945, Praha 2002.
Julian JACKSON, Francie v temných letech, 1940-1944, Praha 2006.
Ian KERSHAW, Fateful Choices: Ten Decisions that Changed the World, 1940-1941, London 2007.
Mark MAZOWER, Hitlerova říše: nacistická vláda v okupované Evropě, Praha 2009.
Catherine MERRIDALEOVÁ, Ivanova válka. Rudá armáda 1939-1945, Praha-Plzeň 2007.
Vladimír NÁLEVKA, Druhá světová válka, Praha 2003.
Richard OVERY, Pro Spojenci zvítězili, Praha 2008.
Andrew ROBERTS, Ve vichru války, Praha 2012.
Tomáš PASÁK, Pod ochranou říše, Praha 1998.
Jan WANNER, Spojené státy a evropská válka, 1939-1945, 3 sv., Praha 2001-2002.
Wolfram WETTE, Wehrmacht. Obrazy nepřítele, vyhlazovací válka a legendy, Praha 2006.

 

8. Československo a východní blok v letech 1945-1953. 
 
Proměny československého státu a společnosti v kontextu sovětizace východní Evropy. Období tzv. Třetí republiky (1945-1948). Únor 1948 a nastolení komunistické diktatury.  Nástroje a metody komunistické diktatury. „Sebedestrukce komunistických stran “ jako charakteristický znak stalinismu.
 
Literatura

Bradley F. ABRAMS, The struggle for the soul of the nation. Czech culture and the rise of communism, Lanham 2004.
Benjamin FROMMER, Národní očista. Retribuce v poválečném Československu, Praha 2010.
Karel JECH, Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy, Praha 2008.
Karel KAPLAN, Československo v letech 1945-1948, Praha 1991.
Karel KAPLAN, Československo v letech 1948-1953, Praha 1991.
Karel KAPLAN, Československo v letech 1953-1966, Praha 1992.
Jiří KNAPÍK, V zajetí moci. Kulturní politika, její systém a aktéři 1948-1956, Praha 2006.
Václav VEBER, Osudové únorové dny, Praha 2008.
 
9. Československo a východní blok v letech 1953-1968.
 
Proměny sovětské politiky (destalinizace) a jejich dopad na země východního bloku. Protikomunistická povstání v Polsku a Maďarsku (1956), tzv. Pražské jaro v Českoslovesnku (1968).
 
Literatura

Muriel BLAIVE, Promarněná příležitost. Československo a rok 1956, Praha 2001.
Martin FRANC - Jiří KNAPÍK, Volný čas v českých zemích 1957-1967, Praha 2013.
Jiří PETRÁŠ - Libor SVOBODA (edd.), Československo v letech 1954-1962, České Budějovice - Praha 2015.
Jiří VYKOUKAL – Bohuslav LITERA – Miroslav TEJCHMAN, Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha 2000.
 
 
10. Československo a východní blok v letech 1968-1989
 
Období tzv. normalizace v Československu. Éra brežněvismu v SSSR a prohlubování problémů sovětského systému. Krize v Polsku (1970, 1980-1982). Michail Gorbačov a politika přestavby v SSSR. Rozpad východního bloku, sametová revoluce v Československu (1989).
 
Literatura
Karel DURMAN, Útěk od praporů. Kreml a krize impéria, 1964-1991, Praha 1998.
Jiří SUK, Labyrintem revoluce, 2. vyd., Praha 2009.
Jiří VYKOUKAL – Bohuslav LITERA – Miroslav TEJCHMAN, Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha 2000.
 
11. Studená válka a sovětsko-americké vztahy (1945-1991).
 
Počátky studené války v Evropě (Trumanova doktrína, Marshallův plán, rozhdělení Německa a berlínská krize). Studneá válka v Asii: vznik Čínské lidové republiky, válka v Koreji. Proměny sovětsko-amerických vztahů po Stalinově smrti: Eisenhowerova "doktrína vytlačování komunismu" a Chruščovova zahraniční politika. II. berlínská krize a karibská raketová krize (1960-1962). Sovětsko-čínská roztržka. Leonid Iljič Brežněv a politika détente (70. léta). Ronalda Reagana a nová fáze konfrontace v sovětsko-amerických vztazích v první polovině 80. let. Michail Sergejevič Gorbačov a politika přestavby v SSSR. Krize sovětského režimu a pád východního bloku. Zánik SSSR.
Dekolonizační procesy v kontextu sovětsko-amerických vztahů. Blízký východ a arabsko-izraelský konflikt v kontextu sovětsko-amerických vztahů.
 
Literatura

Karel DURMAN, Popely ještě žhavé. Světová válka a nukleární mír 1938-1964, Praha 2004.
Karel DURMAN, Popely ještě žhavé. Konec dobrodružství 1964-1991, Praha 2009.
Geoffrey ROBERTS, Stalinovy války. Od světové války ke studené válce (1939-1953), Praha 2006.
John Lewis GADDIS, Studená válka, Praha 2006.
Melvyn P. LEFFLER – David S. PAINTER (edd.), Origins of the Cold War: an international history, London 2005.
Petr LUŇÁK, Západ: Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, Praha 1997.
Vojtěch MASTNÝ, Studená válka a sovětský pocit nejistoty, 1947 – 1953. Stalinova léta, Praha 2001.
Vladimír NÁLEVKA, Čas soumraku: Rozpad koloniálních impérií po druhé světové válce. Praha 2004.
Vladimír NÁLEVKA, Stalinova hra o Zemi jitřní svěžesti: korejská válka 1950-1953, Praha 2009.
Vladimír NÁLEVKA, Studená válka, Praha 2003.
William TAUBMAN, Chruščov. Člověk a jeho doba, Praha 2005.

 

Otázky ke zkoušce Dějiny 20. století (20ST).

1) Versailleský mírový systém. Mezinárodní vztahy ve 20. letech.

2) Ruská revoluce a občanská válka. SSSR ve 20. letech.

3) První československá republika.

4) Stalinismus v SSSR (1929-1939).

5) Krize parlamentních režimů v Evropě ve 20. a 30. letech. Fašistické a autoritářské režimy.

6) Mezinárodní vztahy ve 30. letech. Krize versailleského systému.

7) Druhá světová válka.

8) Československo a východní blok, 1945-1953.

9) Československo a východní blok, 1953-1968.

10) Československo a východní blok, 1969-1989.

11) Studená válka a sovětsko-americké vztahy (1945-1991).

12) Dekolonizační procesy v kontextu studené války

13) Blízký východ a mezinárodní politika po druhé světové válce.