Exkurze ÚHV Belgie 2015

 

Ústav historických věd Univerzity Pardubice
 
vyhlašuje tradiční

 

 
STUDENTSKOU ODBORNOU
 
EXKURZI
 
 
tentokrát na téma
 
 
Mezi flanderskými poli
 
aneb
  
Belgií od Antverp až po Brusel

 


 

 
9. – 15. května 2015
 
 

 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
 

neděle 10. 5.

Odjezd od fakulty z Pardubic už v sobotu 9. 5. ve 22:00, noční přejezd přes Prahu, Plzeň (zájemce bude možné nabrat cestou na této trase), Norimberk, Würzburg, Frankfurt a Kolín nad Rýnem do Gentu (zhruba 1100 km).
Cestou podle možností krátká prohlídka arcibiskupské katedrály sv. Petra v Kolíně nad Rýnem. Dopoledne zastávka na zámku Gaasbeek, cca v 10:00. Původní hrad byl založen lovaňskými hrabaty ve 13. století na obranu brabantského vévodství; nejznámějším majitelem zámku byl Lamoraal hrabě Egmont, vůdce nizozemských vzbouřenců proti španělskému králi.
Příjezd do Laarne cca ve 12:00, ubytování. Odpoledne první orientační seznámení s centrem Gentu, tohoto neprávem opomíjeného města, procházka přes nejvýznačnější objekty:

 • nábřeží Graslei v místě bývalého městského přístavu se středověkými cechovními domy a obchodními skladišti, nejstarší z 12. století
 • Het Gravensteen, městský hrad a původní sídlo flanderských hrabat z konce 12. století
 • Sint Baafskatedraal, katedrála Sv. Bavona, jejíž hlavní loď patří k tomu nejcennějšímu z vlámské gotiky; uvnitř polyptych Klanění Božímu beránkovi z r. 1432 od Jana van Eyck
 • radnice Stadhuis se Síní pacifikace, v níž byla r. 1576 podepsána tzv. Gentská pacifikace – dohoda generálních stavů vzbouřených nizozemských provincií o spojenectví proti španělské nadvládě

pondělí 11. 5. – Courtrai a Ypres

Po brzké snídani odjezd do Kortrijku/Courtrai, v jehož blízkosti se roku 1302 odehrála známá „bitva zlatých ostruh“. Prohlídka města:

 • goticko-renesanční radnice se sochami flanderských hrabat na průčelí
 • zbytky městského opevnění, např. ikonické středověké Broeltoers s mostem přes řeku Leie (drobná perlička pro našince: most je zdoben sochou Jana Nepomuckého), městská brána Groeningepoort s památníkem bitvy u Courtrai, mohutné středověké prachárny, městská zvonice z r. 1307 (památka UNESCO) apod.
 • Begijnhof, „klášter“ bekyní z roku 1238, zapsaný na seznamu UNESCO
 • zachovalé středověké měšťanské domy a městská váha na náměstí sv. Michala
 • městská nemocnice z let 1200 – 1204
 • kostel Panny Marie založený r. 1199, po bitvě u Courtrai v něm bylo na strop chrámové lodi přibito 500 zlatých ostruh zabitých francouzských rytířů; mauzoleum flanderského hraběte Ludvíka II. z roku 1370 se zachovalou ikonografickou výzdobou
 • kostel Sv. Martina z Tours, hlavní městská gotická katedrála z let 1390 až 1466

Po obědě odjezd do Ypres, někdejšího předního centra soukenické výroby, které však bylo významně poničeno za první světové války během krutých pozičních bojů o tzv. Yperský oblouk. Po válce částečně obnoveno.

 • Lakenhaal, symbol města, velká tržnice sukna ze 13. století, jedna z největších středověkých obchodních budov
 • návštěva In Flanders Fields Museum – naturalisticky pojaté muzeum věnované 1. světové válce a bojům v oblasti Yperského oblouku
 • katedrála Sv. Martina z roku 1211, obnovená po válce
 • Menenpoort – původně brána do bastionové pevnosti navržená Vaubanem, nyní památník obětem yperských bojů.

Cestou zpět zastávka na vojenských hřbitovech Langemark (německý válečný hřbitov) a Tyne Cot (spojenecký válečný hřbitov).

úterý 12. 5. - Brusel

Město významu Bruselu asi není třeba sáhodlouze představovat. Bude v centru pozornosti našeho úterního programu:

 • obří Basilique du Sacre Coeur (1904-70) ve stylu art deco, pátý největší kostel na světě
 • katedrála Sts Michael et Gudule, hlavní belgická katedrála, ukázka skvělé brabantské gotiky (dokončena na poč. 16. stol.)
 • náměstí Grand Place, srdce starého Bruselu se souborem výstavných měšťanských domů ze 17. století a vrcholně gotickou stavbou radnice Hotel de Ville (1495)
 • kostel Notre-Dame de La Chapelle s hrobem Pietra Brueghela st.
 • první obchodní pasáž světa Galérie St-Hubert z 19. stol. a burza (1873) s plastickou výzdobou od A. Rodina
 • Quartier Royale, čtvrť s neoklacistními paláci členů královské rodiny, včetně oficiálního panovnického sídla Palais Royal a Palais Lorraine, místodržeitelská rezidence arcivévody Karla Lotrinského, švagra Marie Terezie
 • věhlasná bruselská secese (Musée Horta či domy na Square Ambiorix) v kontrastu s moderní architekturou Evropského parlamentu či dalších orgánů EU v Quartier Européen
 • velká bruselská muzea v původním areálu výstavy Expo 1880 (historická muzea Muséés Royaux d’Art et d’Histoire, vojenské muzeum Musée Royal de l’Armée, automobilové muzeum Autoworld); Muséés Royaux des Beaux-Arts (Královská muzea krásných umění), bohaté umělecké sbírky od 15. stol. do současnosti; muzeum komiksu Centre Belge de la Bande Dessignée

středa 13. 5. – Bruggy

Tento den bude věnován Bruggám, belgickému středověkému skvostu s téměř intaktně dochovaným starým městem protkaným sítí vodních kanálů. Po příjezdu se s Bruggami nejprve seznámíme trochu netradičně, leč stylově, a to společnou projížďkou lodí po městských kanálech. Další prohlídka již bude po svých:

 • Onze Lieve Vrouwkerk, kostel Panny Marie s druhou nejvyšší cihlovou věží světa; v interéru několik významných památek, na prvním místě hrobka posledního burgundského vévody Karla Smělého, Michelangelova skulptura Madonny z Brugg (1504-5) a malířská výzdoba Pietra Pourbuse i s jeho Poslední večeří (1562)
 • hlavní městské tržiště se zvonicí Belfort, 83 m vysokou věží, v níž se uchovávala městská privilegia, a radnicí z r. 1375 s přepychovou zasedací síní rady
 • hlavní městský chrám Sint Salvator-Kathedraal
 • Heilig Bloed Basiliek, bazilika Svaté krve uchovává vzácnou relikvii – ampuli s několika kapkami krve a vody, kterou údajně Josef z Alimatie omyl tělo Ukřižovaného
 • městský špitál St. Janshospitaal z 12. století sloužil svému účelu až do roku 1976, ve špitální kapli obrazy Hanse Memlinga (1430-94)
 • městská brána Kruispoort (1402) a předpolí městských hradeb se zachovanými větrnými mlýny
 • Schuttersgilde St. Sebastian, středověký cechovní dům mocného cechu městských lučištníků
 • Groeninge Museum, sbírka vlámského výtvarného umění (Hieronymus Bosch, Jan van Eyck, Pieter Brueghel ml., Hans Memling aj.); Gruuthuse Museum, městský palác s dochovaným gotickým interiérem; muzeum bruggské krajky Artenshuis Museum

čtvrtek 14. 5. – Antverpy

Na celý čtvrtek je naplánována návštěva Antverp, historicky jednoho z nejdůležitějších a obchodně nejzdatnějších evropských přístavních měst. Antverpy nabízí celou řadu významných pamětihodností, ale minout bychom rozhodně neměli:

 • Grote Markt, hlavní městské náměstí s přepychovými cechovními domy a Stadhuis (radnice) z poloviny 16. století
 • katedrála Panny Marie (největší gotická katedrála ve Flandrech, stavěna 1352 – 1521); Sint Pauluskerk (dokončen na počátku 17. století se zajímavým barokním portálem); Sint Jacobskerk (stavěn 1491-1656 na jedné z poutních cest do Santiaga di Compostela, uvnitř Rubensova hrobka)
 • Vleeshuis, masné krámy a sídlo řeznického cechu z r. 1504, zajímavá fasáda střídá cihlové zdivo a kameny, čímž připomíná vrstvy tučné a libové slaniny
 • Rubenshuis, domov Pietra Paula Rubense; komplex několika budov s vnitřním honosným nádvořím, raně barokním portikem a malou zahradou, vše vytvořeno dle vlastního Rubensova návrhu, inspiraci mistr hledal v renesančních skicách a Vitruviově díle; v interéru soukromé apartmány rodiny (jídelna, obývací pokoj, ložnice), také Rubensova kunstkomora a původní ateliér, v němž vytvořil zhruba 2500 svých děl
 • Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (Královské muzeum krásných umění), špičková sbírka vlámského malířství (Rubens, van Dyck, Jordaens, ale i belgičtí impresionisté – Wouters, nebo moderní umělci – Delvaux); Nationaal Scheepvaartsmuseum (Národní námořní muzeum), sídlící v původní antverpské pevnosti; Museum Plantin-Moretus (tiskařské muzeum), mimo jiné vystavuje Guttenbergovu bibli

pátek 15. 5. – Gent a Waterloo

Dopoledne volný program v Gentu. Bude možnost projít si město dle vlastního plánu, prohlédnout si zbývající památky, nakoupit na místních trzích, či navštívit některé z muzeí - Museum voor Sierkunst, sbírka užitého umění a designu od 17. století do současnosti; Museum voor Schone Kunsten (Muzeum krásného umění); Museum voor Volkskunde, sbírka předmětů lidové každodenní potřeby z 19. století.
Odpoledne odjezd k Waterloo, prohlídka pahorku Butte de Lion a bojiště, dle možností a chuti i některého z četných malých muzeí na bitevní pláni (nabízí se např. Napoleonův poslední hlavní stan, Museé Wellington v bývalém hostinci ve Waterloo, odkud vévoda velel atd.). Na bojišti se budeme pohybovat měsíc před kulatým dvousetletým výročím, možná nás tedy čeká i nějaké nečekané překvapení v podobě příprav na oslavy. Noční přejezd přes Německo domů.

sobota 16. 5.

Plánovaný příjezd do Pardubic cca v 9:00 ráno.

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

 

Termín:

9. - 15. května 2015

Organizátoři:

Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.
PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.

Kapacita zájezdu:

max. 42 studentů
Letos jako pokaždé opět platí, že přednost budou mít studenti (Bc. i Mgr.) z našeho ústavu a ze zpřátelených kateder (KLKS), zejména pak ti, kteří si budou exkurzi zapisovat do indexu a do STAGU. Akce je ale samozřejmě plně otevřena i doktorandům. Jestliže se nenaplní autobus z našich řad, potom bude místo nabídnuto našim bývalým studentům i studentům z jiných kateder, případně univerzit. 

Cena za osobu:

6 000,- Kč.
V ceně je zahrnuta doprava a ubytování včetně snídaně, vstupy do jednotlivých objektů si každý hradí sám. Na vstupenky kalkulujte zhruba 40 €. Cena je navržena tak, aby zaplatila náklady při minimálním počtu účastníků 37 osob.
 
Nevratnou zálohu ve výši 3000,- Kč je nutné zaplatit nejpozději do 20. ledna 2015 Vítězslavu Prchalovi, bude použita na rezervaci ubytování.

Ubytování:

 • 2x v pohyblivém hotelu na kolečkách cestou tam a zpět
 • 5x Laarne, hostel „de Valk“, Mellestraat 18A. Klidné zelené ubytování ve vlámské vesnici nedaleko Gentu. Ubytování ve vícelůžkových pokojích se společným sociálním zařízením na chodbách (zkrátka integrační kasárenský model jako vždy).
  http://www.jeugdherbergen.be/en/youth-hostels/green-hostels/laarne-de-valk
    

Zájemci:

Pokud máte vážný zájem, přihlaste se závazně připojením Vašeho jména do seznamu účastníků na nástěnce ve 12. patře budovy EA. Přihlásit se je také možné via e-mail na adresu Vitezslav.Prchal@upce.cz uvedením všech údajů (jméno, studijní obor, ročník, e-mail zájem o kredity). Informační schůzka s upřesněním programu a se zadáním referátů proběhne koncem března. Termín bude včas upřesněn na webu a na nástěnce. Termín zaplacení zbývající částky za exkurzi (cca přelom února a března) bude rovněž dopředu avizován pomocí těchto komunikačních kanálů.

Z organizačních důvodů (zajištění kapacitně odpovídajícího autobusu, zamluvení ubytování a zejména včasné rezervace hromadných vstupů) je nutné uzávěrku přihlášek stanovit na pátek 23. ledna 2015.

 

 TÉMATA REFERÁTŮ

 

 1.  Hrabě Egmont a nizozemská revoluce ve Flandrech - Lucie Nováková
 2. Karel Smělý a pokus o vytvoření burgundského impéria - Patrik Kováčiný
 3. Flandry jako součást španělských habsburských držav - Adam Bárta
 4. Bitva zlatých ostruh (courtrai, 1302) - Přemysl Bartoníček
 5. Bekyně: ženské nboženské hnutí - Simona Baranová
 6. Flandry jako součást burgundského vévodství - Jakub Martin
 7. Revoluce 1830 a vznik Belgie - Markéta Ctiborová
 8. Belgie a komiks - Kamila Švejcarová
 9. Viktor Horta a belgická secese - Václav Bárta
 10. Bruggy: světové centrum obchodu - Václav Vaněk
 11. Kan vyn Eyck, Hans Memmling a bruggská malířská škola - Andrea Hyklová
 12. Pieter Paul Rubens - Anna Pechová
 13. Malířská dynastie Brueghelů a Antverpy - Anna Vrbíková
 14. Bitva u Waterloo - Marcela Janouchová
 15. Belgie za 2. světové války - Lucie Zounková

 

AKTUALITY

 

Informační schůzka k exkurzi proběhne v úterý 7. 4. 2015 od 18:00 v místnosti EA 13038. Účast všech je žádoucí, nejen kvůli zadavání referátů, ale budou zde též zveřejněny doplňující organizační informace a zejména bude vybírán doplatek ceny exkurze.

Vítězslav Prchal

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLNÁ MÍSTA NA EXKURZI

Nepříznivé okolnosti se bohužel podepsaly na tom, že se uvolnilo poměrně hodně míst na květnovou exkurzi do Flander. V současné době potřebujeme znovuzaplnit 8 míst. Vyzýváme proto všechny zájemce, kteří se ještě chtějí připojit, ať neprodleně kontaktují mne nebo dr. Vydru. V tuto chvíli je již exkurze otevřena všem, kteří mají chuť a odvahu strávit týden v Belgii s partou historiků:-) Priorita nás všech je naplnit autobus, cena je navržena tak, aby se exkurze zaplatila při určitém počtu účastníků, do kterého nám nyní chybí právě oněch 8 lidí. Takže neváhejte a připojte se, případně oslovujte zájemce!

Vítězslav Prchal

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Díky tomu, že oproti dřívějším zkušenostem musíme zaplatit ubytování v Belgii již 8. ledna, vyzývám všechny zájemce o exkurzi, aby zaplatili zálohu v nejbližším možném termínu, tedy 5. nebo 6. ledna. Po oba dny budu v kanceláři k zastihnutí kolem 13:00. Lépe je platit hotově, nicméně v odůvodněných případech je možné platit o převodem na účet. Potřebné údaje poskytnu na požádání. Díky všem za pochopení a za spolupráci.

Vítězslav Prchal

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------