Exkurze ÚHV Itálie 2014

 

Ústav historických věd Univerzity Pardubice
 
vyhlašuje tradiční,
tentokrát tematickou goticko-renesanční
 
 
STUDENTSKOU ODBORNOU
 
EXKURZI
 
na téma
 
 
„Takové kratochvíle ještě nikdo
 
nikdy neviděl“
 
aneb
 
 
Florencie a přilehlé Toskánsko

 


 

 
4. – 10. května 2014
 
 
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
 

neděle 4. 5. – Cesta tam...

Odjezd z od fakulty z Pardubic už v sobotu 3. 5. ve 22:00, noční přejezd přes Prahu, Plzeň (zájemce bude možné nabrat cestou na této trase), Mnichov, Innsbruck, Veronu, Mantovu a Bolognu do Florencie (zhruba 1140 km).
Příjezd do Florencie cca v 11:00. Ubytování, oběd.
Odpoledne první orientační seznámení s centrem města, procházka přes nejvýznačnější objekty v centru.

pondělí 5. 5. – Krajem Chianti: Siena, Monteriggioni a San Gimignano

Ráno kolem 8:00 odjezd do Sieny, výjimečně zachovalého gotického města a velkého historického rivala sousední Florencie. Prohlídka centra:
 • symbol města, svažující se náměstí Piazza del Campo a radnice Palazzo Publico se skvělými gotickými freskami z 1. poloviny 14. století v ústředních sálech městské rady (Sala di Baglia, Sala del Mappamondo, Salla dela Pace, Capella del Consiglio)
 • sienská katedrála Duomo, původně z 12. století, se skvostným interiérem (sochy od Donatella, Michelangela či Berniniho, Tintorettovy malby), součástí též knihovna Enea Silvia Piccolominiho Libreria Piccolomini vyzdobená Pinturicchiovým cyklem fresek
 • renesanční špitál Ospedale di Santa Maria della Scala (cyklus fresek Domenica Bartolla)
 • Palazzo Piccolomini, původní sídlo nejvyznamnější sienské rodiny (možná prohlídka sienského archivu s průvodcem, nejstarší dokumenty z 9. stol.) a Logge del Papa, vybudovaná na příkaz Pia II.
 • městské kostely San Domenico (zahájen 1226), Santa Maria di Servi (výhled na město) a Sant‘ Agostino ze 13. století
Odpoledne zastávka v malém venkovském městečku Monteriggioni sevřeném hradbami z počátku 13. stol. a zejména ve „středověkém Manhattanu“ San Gimignanu:
 • řada zachovaných gotických městských věží, nejstarší kolem roku 1150
 • brána Porta San Giovanni a centrální malé náměstí Piazza del Duomo
 • hlavní kostel Collegiata (fresky ze 14. stol.) a románský kostel San Francesco
 • městský hrad Rocco (1353)

úterý 6. 5. – Medicejská Florencie

Ve Florencii je toho k vidění tolik, že to snad nelze najednou vypsat. Ono město oplývá uměleckými poklady prvního kalibru jako málokteré jiné, proto jen výběrově. Dopoledne společná prohlídka exteriérů i interiérů nejvýznačnějších staveb v centru:
 • klášter a kostel San Lorenzo (vysvěcen 393, přestavba Brunelleschim a Michelangelem) s rodovou hrobkou Medicejů (Cappella dei Principi) a medicejskou knihovnou (Biblioteca Laurenziana Medicea, manýristický interiér započat Michelangelem, dokončen Vasarim)
 • původní rodové sídlo Medicejů Pallazo Medici-Riccardi (od r. 1444-1460) se zachovanou výzdobou hlavních sálů (Apoteóza Medicejů od Luccy Giordana, kaple)
 • jedna z nejslavnějších staveb rané renesance, Brunelleschiho Špitál neviňátek (Ospedale degli Innocenti)
 • náměstí Piazza del Duomo, nejstarší stavba Florencie Baptisterium a jeho dveře, které spustily renesanci:-)
 • florentský dóm Santa Maria del Fiore s proslulou Brunelleschiho kopulí (možno na ní vystoupat), v interéru např. monumetální freska G. Vasariho Poslední soud, Michelinův Dante a Božská komedie, Ucellův malovaný jezdecký pomník Johna Hawkwooda, aj.
 • srdce města, náměstí Piazza della Signoria a Loggia dei Lanzi – renesanční lodžie, kryjící představitele města při slavnostech před špatným počasím, dnes kryje dvě virtuózní sochy, Giambolognův Únos Sabinek a Celliniho Persea
 • symbol města, Pallazo Vecchio, původně středověká městská pevnost navržená jako sídlo představitelů signorie, později sídlo Medicejů, intaktně dochované interiéry, vyzdobené zejména Giorgiem Vasarim (fresky), Donatellem a Michelangelem (sochy), pozoruhodný je např. cyklus válečné úspěchy Florencie v hlavním zasedacím sále, dále úřadovna N. Machiavelliho či soukromé apartmány Cosima I. de Medici
Odpoledne volný program k individuální prohlídce některých z řady muzejí a galerií, jako třeba:
 • proslulá Galleria degli Uffizi, jedna z vůbec nejslavnějších světových galerií (45 místností, 2000 exponátů, včetně těch nejslavnějších – Giottova Madona s dítětem, Boticelliho Zrození Venuše, Leonardovo Klanění Tří králů, Tizianova Venuše urbinská, Michelangelova Svatá rodina a mnoho dalších; exponátem je i samotná budova, kterou projektoval Giorgio Vasari r. 1560 pro velkovévodu Cosima I. jako kancelářský komplex (uffizi)
 • největší italská sbírka gotických a renesančních soch (Brunelleschi, Ghiberti, Donatello, Giambologna, Michelangelo aj.) Museo Nationale del Bargello, sídlící v gotickém paláci, původně sídlo šéfa florentských pořádkových sil
 • katedrální Museo dell‘ Opera del Duomo
 • Galleria dell‘ Academia a její nejslavnější exponát, Michelangelův David
 • muzeum věnované Alighierimu v Casa di Dante
Případně možno udělat turistické kolečko po florentských domech slavných osobností (Casa di Buonarotti, Casa di Giorgio Vasari, Palazzo Guicciardini), po skvostných renesančních patricijských palácích ve čtvrti nedaleko řeky Arno (Palazzo Strozzi, Palazzo Ruccelai, Palazzo Corsini, Palazzo Ferroni) nebo relaxovat v některé z dochovaných renesančních a barokních zahrad, jako je Giardino della Gherardesca nebo historická botanická zahrada z roku 1545 Giardino dei Semplici.

středa 7. 5. – Toskánskem k moři: Lucca a patricijské venkovské vily

Ráno cca v 8:15 odjezd do Luccy, dalšího významného města regionu, nezávislého, bohatého města kdysi obchodujícího s hedvábím a rodiště G. Pucciniho. Prohlídka centra:
 • románská katedrála San Martino (1060 – 1241) s průčelím od N. Pisana, uvnitř gotické fresky (Fra Bartolomeo) či pozoruhodný mramorový náhrobek Illarie del Caretto z r. 1407
 • výjimečně dochovaný kompletní prstenec bastionového opevnění města z let 1544 – 1645
 • gotická městská brána Porta San Gervasio (1260)
 • kostely San Frediano (1112 – 1147) s mozaikou ze 13. stol. a San Michele s obrazy Filippina Lippiho (15. stol.)
 • románsko-gotické městské paláce, např. Casa Guinigi
 • Pucciniho rodný dům Casa di Puccini s malým muzeem
Cestou zpět zastávka u renesančních a barokních venkovských vil toskánských patricijů Villa Mansi, Villa Garzoni a Villa Torrigiani. Po návratu do Florencie navštívíme městskou citadelu Fortezza di Basso, podle sil také chrám Santa Maria Novella (Albertiho klasicizující průčelí; Brunelleschiho kazatelna; jedna z prvních florentských renesančních fresek, Masacciova Sv. Trojice; Capella Storzzi s náhrobky významné bankéřské rodiny a freskami F. Lippiho), případně gotický kostel Santa Trinità, uvnitř se znamenitým cyklem fresek D. Ghirlandia ze života sv. Františka (1483-86). Nudit se nebudeme.

čtvrtek 8. 5. – Za řekou: florentská čtvrť Oltrarno a předměstské vily

První ranní zastávkou bude kostel Santa Croce, v němž našli místo svého posledního odpočinku velikáni v nebývalé koncentraci: Niccoló Machiavelli, Lorenzo Ghiberti, Leonardo Bruni, Galileo Galilei i sám Michelangelo Buonarotti, samozřejmě včetně skvělých náhrobků. Aby toho snad nebylo málo, interér dvou kaplí vyzdobil freskami nikdo jiný než Giotto di Bondone (1320-1325).
Poté již přes slavný Ponte Vecchio s malebnými krámky přejdeme na druhý břeh řeky Arno:
 • Corridoio Vasariano (1565), pozoruhodná technicky řešená Vasariho krytá chodba z Uffizií (tehdejších medicejských úřadoven) přes Ponte Vecchio až do Palazzo Pitti, tehdy nově získaného paláce Medicejů
 • kostel Santa Maria Del Carmine a vněm zejména Capella Brancacci, kompletně vyzdobená cyklem fresek od Masaccia a Lippiho (od r. 1426), takto jedna z nejvýznamnějších památek ve Florencii
 • Palazzo Pitti, velkolepý palác konkurentů Medicejských, kteří jej stavěli od r. 1458 dle Bruneleschiho návrhu, aby jej pak zcela finančně zničení ze stavby museli prodat právě Medicejům; palác se poté stal jejich hlavní rezidencí a po vymření rodu také nástupců z habsbursko-lotrinského rodu; dnes je sídlem několika muzeí, jež spolu s galerií Uffizi představují medicejské rodové umělecké sbírky obrazů a soch (Galleria Palatina), stříbra a starožitností (Museo degli Argenti), kočárů (Museo delle Carrozze) nebo porcelánu (Galleria delle Porcelanae)
 • Giardino di Boboli za palácem, největší zahrada ve Florencii založená r. 1549 Cosimem I. de Medici
 • nedaleko ležící Forte di Belvedere, jedna z menších pevností na obranu města (1590-91), výhled na historické centrum
Odpoledne se u románského kostela San Miniato al Monte na vedlejším pahorku nalodíme do autobusu, abychom objeli venkovská sídla Medicejů kolem Florencie:
 • Villa Medicea La Petraia, postvená pro velkovévodu Ferdinanda I., v 19. stol. přestavěna královskou dynastií Savojských
 • Villa Medicea di Castello (konec 15. stol.) a zejména Villa Medicea di Poggio a Caiano s pozoruhodným parkem

pátek 9. 5. – Uffizi: Raffaelo, Michelangelo a ti druzí

Poslední den exkurze bude ještě celý věnovaný Florencii, program však bude přizpůsoben průběhu předchozích dní. Dopoledne bude možno hromadně putovat po pamětihodnostech, jež nám zatím unikaly (např. nedotčené předrenensanční interiéry v Casa Davanzati, hřibtov z 19. stol. Cimitero degli Inglesi) případně vnímat Florencii jinak, například skrze proslavené farmářské trhy v tržnici Mercato Centrale či v její starší kolegyni z 19. století Mercato Sant’ Ambrogio.
Větší část dne však bude pojata individuálně, aby měl každý možnost se dle svého gusta rozloučit s městem a navštívit některé z dalších muzeí a galerií, ať už výše připomenutých, nebo nezmiňovaných:
 • Museo Stibbert, rozsáhlá kolekce evropských i orientálních zbraní čítající 36 000 kusů, včetně artefaktů z původní proslulé rodové zbrojnice Medicejů (např. kořistní zbroj francouzského krále Františka I. z bitvy u Pavie r. 1525, kterou Medicejským daroval císař Karel V.)
 • San Marco, dominikánský klášter (1440), který je dnes domovem sbírky obrazů Fra Angelica, který byl nejen významným renesančním umělcem, ale také převorem právě tohoto kláštera
 • Museo Archeologico, původně rezidence nešťatné tělesně postižené sestry velkovévody Ferdinanda I., v současnosti je zde kolekce etruských, řeckých a římských památek
 • Museo Gallileo, expozice věnovaná životu, dílu a vědeckým přístrojům tohoto muže
 • Museo Firenze com’era, sbírka vedut, tisků a topografických plánů Florencie
  Odjezd z Florencie kolem 18:00, noční přejezd přes Alpy zpět do střední Evropy.

sobota 10. 5. – ... a zase zpátky

Plánovaný příjezd do Pardubic cca v 9:00 ráno.

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

 

Termín:

4. - 10. května 2014
 

Organizátoři:

Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.
PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.
Doporučená literatura před cestou:
Christopher HIBBERT. Vzestup a pád rodu Medici. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997.
Vít VLNAS – Petr PŘIBYL – Tomáš HLADÍK. Florencie. Město umělců, velmožů, světců a tyranů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009.
 

Kapacita zájezdu:

max. 44 studentů
Letos jako pokaždé opět platí, že přednost budou mít studenti (Bc. i Mgr.) z našeho ústavu, zejména pak ti, kteří si budou exkurzi zapisovat do indexu a do STAGU. Akce je ale samozřejmě otevřena i doktorandům. Jestliže se nenaplní autobus z našich řad, potom bude místo nabídnuto našim bývalým studentům i studentům z jiných kateder, případně univerzit.
 

Cena za osobu:

6 000,- Kč.
Cena vychází o něco vyšší než loni, zejména z důvodu zásahu ČNB do kurzu koruny, který se bohužel negativně (a hodně) promítl do vyššího kurzu eura. Díky novým pravidlům rovněž zatím nemůžeme počítat s příspěvkem z IGY. V ceně je zahrnuta doprava a ubytování včetně snídaně, vstupy do jednotlivých objektů a jízdné městské hromadné dopravy ve Florencii (asi 6 jízd) si každý hradí sám. Na četné vstupenky kalkulujte zhruba 90 €, kdybyste chtěli vidět úplně všechno, což však zřejmě nebude v silách byť i extrémně odolných jedinců, reálnou sumu tedy odhadujeme tak na 50-60 € (z minulých zkušeností z Itálie navíc víme, že v některých institucích je vstup pro studenty historie volný). Cena je navržena přesně tak, aby zaplatila náklady při minimálním počtu účastníků 40 osob.
 
Nevratnou zálohu ve výši 3000,- Kč je nutné zaplatit nejpozději do 24. ledna 2014 Vítězslav Prchalovi, bude použita na rezervaci ubytování.
 

Ubytování:

   

 • 2x v autobuse cestou tam a zpět aneb ušetříme za nocleh na hotelu
 • 5x Florencie, Ostello Villa Camerata, Viale Augusto Righi 4. Jde o uzavřený komplex někdejší renesanční vily s příjemnou zahradou na viničném kopci na severovýchodním okraji Florencie. Vzdálenost do centra 4 km, počítáme s využíváním městské hromadné dopravy (exkurze byla oproti loňsku o týden posunuta, abychom se vyhnuli všem případným svátkům...:-) Ubytování ve čtyř-, šesti- a osmilůžkových pokojích, sociální zařízení společné na chodbách (zkrátka integrační kasárenský model, jako vždy).
 

Zájemci:

Pokud máte vážný zájem, přihlaste se závazně připojením Vašeho jména do seznamu účastníků na nástěnce ve 12. patře budovy EA (viset tam bude od 6. ledna). Přihlásit se je také možné via e-mail na adresu Vitezslav.Prchal@upce.cz uvedením všech údajů (jméno, studijní obor, ročník, e-mail zájem o kredity). Informační schůzka s upřesněním programu a se zadáním referátů proběhne koncem března. Termín bude včas upřesněn na webu a na nástěnce. Termín zaplacení zbývající částky za exkurzi (cca přelom února a března) bude rovněž dopředu avizován pomocí těchto komunikačních kanálů.
Z organizačních důvodů (zajištění kapacitně odpovídajícího autobusu, zamluvení ubytování a zejména včasné rezervace hromadných vstupů, kterých bude letos vícero) je nutné uzávěrku přihlášek stanovit na pátek 24. ledna 2014.
 
 
TÉMATA REFERÁTŮ
 
Florencie
1) Toskánsko v antice: etruská civilizace a Římané (Řehounková)
2) Éra Signorie a vzestup rodu Medici (Mixová)
3) Medicejští v pozdním středověku (Tuhá)
4) Filippo Brunelleschi, Lorenzo Ghiberti a úsvit evropské renesance ve Florencii (Mertová)
5) Dante Alighieri, Francesco Petrarca a Giovanni Boccaccio: zrození italské literatury (Ryšavý)
6) Lorenzo di Medici, „Il Magnifico“ (Kultová)
7) Medicejští papežové (Vávra)
8) Savonarola a Florentská republika (Hynek)
9) Niccoló Machiavelli, Francesco Guicciardini, renesanční historiografie a politická filozofie (neobsazen)
10) Giorgio Vasari – umělec a první historiograf dějin umění (Machovcová)
11) Éra vrcholné renesance ve Florencii – mecenáši, umělci a zakázky (Krejčová)
12) Velkovévodství Toskánské a Medicejové od povýšení na velkovévody do vymření rodu (Kutěj)
13) Toskánsko jako jeden z cílů kavalírských cest české šlechty (Žežulková)
14) Toskánsko za Habsburků (Kutílek)
15) Renesanční a barokní venkovská vila jako stavební typ (Krpálková)
16) Rod Děmidovů a ruská stopa ve Florencii (neobsazen)
San Gimignano
17) Středověké městské státy v Toskánsku (Doudová)
Lucca
18) Dějiny městského státu (Šatara)
19) Barokní fortifikace a její místo v dějinách vojenství s přihlédnutím k italské škole (Švancar)
20) G. Puccini – život a dílo (Palmieri)
Siena
21) Dějiny městského státu (Brendlová)
22) sv. Kateřina ze Sieny (Alvarezová)
23) Rod Piccolomini v Sieně a v evropských dějinách (Vlčková)
24) Sienské slavnosti Palio (Špinková)
 
 

AKTUALITY

 

Nejzažší termín odevzdání písemné verze referátu pro studenty, kteří si letos budou chtít nechat zapsat kredity z exkurze, je stanoven na pondělí 9. června. Referát se odevzdává ve standardizované podobě vědeckého textu, včetně poznámkového aparátu a seznamu využitých zdrojů.
Vítězslav Prchal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. 4. 2004
Stále ještě nejsou rozebrány všechny referáty na exkurzi. Vizte http://uhv.upce.cz/cs/temata-referatu/. Zájemci, kteří nebyli na informační schůzce (a tudíž si nezamluvili žádné téma) a budou chtít kredity, musí si vybrat konkrétní referát nejpozději do konce tohoto týdne, tj. do 18. 4. O své volbě nechť mne informují e-mailem. Poté budou zbývající volná témata direktivně rozdělena vyšší mocí mezi zbývající lidi, kteří hlásili zájem o referát.
Vítězslav Prchal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30. 3. 2014
Doplatek za exkurzi ve výši 3000,- Kč je nutno zaplatit nejdéle do úterý 15. dubna Vítězslavu Prchalovi (konzultační hodiny v pondělí 11:00 - 12:00, jinak dle dohody mailem).
Vítězslav Prchal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------