Exkurze ÚHV 2011

 

Ústav historických věd Univerzity Pardubice
vyhlašuje tradiční
 
 
STUDENTSKOU ODBORNOU
 
EXKURZI
 
tentokrát na téma
 
Od antiky k manýrismu
aneb
Veneto bez Benátek
 
 
1. - 7. května 2011
 
 
PROGRAM
 

neděle 1. 5.

odjezd z Pardubic ve 21:00, noční přejezd přes Prahu, Plzeň, Řezno a Mnichov do Rakouska.
 

pondělí 2. 5.    Tyrolský šperk na italském krku - Innsbruck

Pondělí bude věnováno prohlídce Innsbrucku, historického hlavního města Tyrolska a oblíbené rezidence habsburských vladařů (Maxmilián I., Karel V., arcikníže Ferdinand). Příjezd do města kolem osmé hodiny ranní.
Dopoledne prohlídka centra:
-          slavné turistické lákadlo Goldenes Dachl (gotický arkýř – vyhlídková lóže s autentickou výmalbou a pozlacenou střechou na někdejším vévodském sídle)
-  Hofburg, vévodská-císařská městská rezidence, podstatně barokně přestavěná Marií Terezií
-          Hofkirche, monumentální renesanční mauzoleum císaře Maxmiliána I. a pohřební kaple arciknížete Ferdinanda Tyrolského
-        některé významné mětské kostely, např. Dom St. Jakob (výzdoba mnichovští Asamové, Lucas Cranach st.) a Jesuitenkirche
Odpoledne prohlídka zámku Ambras nad Innsbruckem, rezidence arciknížete Ferdinanda Tyrolského. Uvnitř bohatá renesanční výzdoba a zejména pak slavné Ferdinandovy manýristické sbírky (zbrojnice, knihovna, kunstkomora apod.) zachované v původních prostorách pro ně zřízených vévodou.
V podvečer kolem 17:00 odjezd přes Brennerský průsmyk do Bolzana, zde nocleh.
 

úterý 3. 5.    V srdci protireformace - Trident

Ráno kolem 9:00 odjezd z Bolzana, dopoledne zastávka v jihotyrolském Trentu, místa konání Tridentského koncilu.
-          dóm, místo zasedání koncilu
-          historické domy kolem hlavního náměstí Piazza Duomo
-        Castello del Buonconciglio, se sídlem tridentských biskupů, renesančním Palazzo Magno, dalším místem jednání koncilu. Dnes zde uloženy biskupské umělecké sbírky.
Po obědě odjezd do Verony, která se na další tři noci stane naším hlavním stanem. Ubytování. Podle možností odpolední (kostely, pamětihodnosti) a večerní (trattorie, vinárny) prohlídka části města nejblíže našemu hotelu.
-          Teatro Romano, římské divadlo z 1. století po Kr.
-        San Giorgio in Braida, vzácný renesanční kopulovitý kostel, projekt Michelle Sanmichelliho (stavba od 1477), uvnitř oltář Paola Veronese, v hlavní lodi Tintorettovy obrazy
-       dóm Santa Maria Matricolare, práce na katedrále zahájeny 1139, románský portál, křížová chodba a batpisterium, v interiéru Tizianovo dílo
-       Giardino Giusti z roku 1580 se řadí mezi nejpůvabnější zachované renesanční zahrady v Itálii.
 

středa 4. 5.    Gonzagovská pokladnice Evropy - Mantova

Ráno po 8:00 odjezd do Mantovy, renesanční perly Itálie. Město obklopené třemi jezery bylo centrem stejnojmenného vévodství, proslulo zejména bohatými uměleckými sbírkami vzešlými z činnosti mnoha předních umělců (Alberti, Mantegna, Romano, Michelangelo) své doby pro vládnoucí rod Gonzagů. Pěší prohlídka historického centra města.
-         slavné Palazzo del Te, předměstská vila Gonzagů, v interiéru famosní manýristická výzdoba Giulia Romana
-         San Sebastiano, první renesanční kostel ve tvaru řeckého kříže zbudovaný dle projektu Albertiho
-          chrám Sant‘Andrea, monumentální raně renesanční nedokončený kostel podle plánu předního teoretika architektury L. B. Albertiho, v interiéru hrob malíře Andrey Mantegny
-         náměstí Piazza Erbe s kostelem San Lorenzo (nejstarší kostel v Mantově, výzdoba z 12. století), Palazzo della Ragione ze 13. století, středověká radnice Broletto
-         divadlo Teatro Scientifico z 18. stol., konal se zde inaugurační koncert mladého Mozarta
-         mantovský dóm na náměstí Piazza Sordello, barokní průčelí, interiér vyzdobený G. Romanem
-         zejména však vévodská rezidence Gonzagů Palazzo Ducale, velkolepý komplex několika budov (po Vatikánu největší sídlo v Itálii) vznikající od 13. do 18. století zahrnuje ca. 450 sálů a 15 nádvoří, část zpřístupněna veřejnosti. V interiéru bohatá výtvarná výzdoba od Pisanelliho, P. P. Rubense a zejména pak skvělé Mantegnovy fresky zpodobňující rod Gonzagů
Odjezd z Mantovy po 16. hodině. V podvečer procházka do staré Verony s možnou prohlídkou další části města.
-       Porta Nuova, fortifikační památka z doby, kdy byla Verona jednou z nejsilnějších pevností v pádské nížině, hlavní barokní brána bastionové pevnosti
-        románská bazilika San Zeno Maggiore patří k nejpamětihodnějším sakrálním stavbám Verony, nejzdobnější románský kostel severní Itálie z 2. třetiny 12. stol., bronzové dveře s reliéfy z roku 1130, románsko-gotická křížová chodba, v hlavní lodi původní fresky, oltář od A. Mantegny (1457-1460), v kryptě hrob patrona města sv. Zenona
-         Arena, rozlehlý římský amfiteátr z roku 30, největší po Římě a Neapoli, dodnes užíván k operním představením, nedaleko římský vítězný oblouk Arco dei Gavi a městská brána z 1. stol. před Kristem Porta dei Borsari
 

čtvrtek 5. 5.    Římské město, Shakespearova inspirace i rakouská pevnost - Verona

Čtvrtek je plánován z hlediska cestování jako odpočinkovější den. V úvahu přicházejí dvě možnosti.
Varianta A): odpočinkový výlet k jezeru Lago di Garda.
Varianta B): Nikam necestovat a věnovat celý den Veroně. Je to největší město pevninské části Veneta s mnoha památkami do římských dob, přes středověk pod vládou rodu Scaglieri a milánských Viscontiů až po dobu, kdy bylo součástí Benátska a s ním nakonec i habsburských držav. Podle vývoje předcházejících dvou dnů navštívíme ty památky (pokud možno ve volném tempu), jež nám ještě zbývají:
-         Cassa di Julietta, dům,  v němž podle legendy přebývala Julie Capuletová
-          hlavní náměstí Piazza dei Signori coby politické centrum města lemují paláce rodu Scaglieri, Raně renesanční Loggia del Consiglio (palác městské rady) a Palazzo di Capitanato, sídlo vojenského velitele města
-         Santa Maria Antica s figurálními náhrobky členů vládnoucí rodiny Scaglieriů, pozoruhodná díla gotické funerální plastiky
-          Castelvecchio, původně městský hrad ze 14. století na břehu Adiže, dnes muzeum s významnými exponáty (Tintoretto, Bellini, Mategna, Tizian, Veronese aj.)
 

pátek 6. 5.    Andrea Palladio a učebnice architektury v praxi - Vicenza

Ráno po 9:00 odjzed z Verony do Vicenzy, známé především jako rodiště a působiště jednoho z nejvlivnějších architektů seicenta, Andery Palladia. Prohlídka centra města, zapsaného na seznam UNESCO.
-          hlavní náměstí Piazza dei Signori a na něm stojící Palazzo della Ragione, zvaný též Basilica, původní radnice s dvoupatrovou kolonádou, prvním to veřejným dílem Palladiovým
-          dále Loggia del Capitanato se zasedací síní městské rady, vyzdobená reliéfy upomínající na vítězství nad Turky u Lepanta, rovněž dílo Palladiovo z roku 1571, a 82m vysoká městská věž z 12. století Torre di Piazza
-          Casa Pigafetta, rodný dům Antonia Pigafetty, kronikáře první výpravy kolem světa Fernaã Magalhãese ze let 1519-1522
-          první kryté divadlo v Evropě, Teatro Olimpico, stavěné v letech 1579-1585 podle Palladiova návrhu jeho žákem Vincenzem Scamozzim, původní plastická i ikonografická výzdoba interiéru, divadlo dodnes slouží svému účelu
-          proslulá předměstská Villa Capra Valmarana, známější jako La Rotonda, založená na přísně symetrickém pojetí půdorysu i hmoty stavby, představuje jistě nejslavnější esenci principů Palladiovy tvorby
 

sobota 7. 5.

Z pátku na sobotu noční přejezd zpět do ČR. Plánovaný příjezd do Pardubic v dopoledních hodinách.

 

TÉMATA REFERÁTŮ

 

Obecné

 • Tyrolské dějinné křižovatky: stručný nástin historického vývoje regionu
 • Pevninská část Republiky svatého Marka ve středověku a raném novověku (do konce 18. století)

Innsbruck

 • Innsbruck – alpská metropole, rezidenční město, obchodní křižovatka – stručný nástin dějin města
 • Hofkirche v kontextu renesanční memoriální architektury
 • Arcikníže Ferdinand II. Tyrolský jako místodržitel v Čechách a vévoda v Tyrolsku
 • Sbírky Ferdinanda Tyrolského na Ambrasu v kontextu habsburského sběratelství a mecenátu

Trident

 • Tridentský koncil, jeho historie a význam pro praxi církevního umění baroka

Verona

 • Verona – stručný nástin dějin města od antiky po renesanci
 • Architekt Michele Sanmicheli a fortifikační architektura Verony
 • Pevnost Verona jako rakouský opěrný bod v severní Itálii
 • Dante Alighieri – básník a filozof italského raného quattrocenta
 • Shakespeare a veronská inspirace

Mantova

 • Mantova – stručný nástin dějin města od antiky po manýrismus
 • Knížecí rod Gonzagů mezi politikou a uměleckým mecenátem
 • Sacco di Mantua - Italské intermezzo třicetileté války a vyplenění Mantovy Valdštejnovým vojskem roku 1630
 • Pallazzo del Te a Giulio Romano (architektonická koncepce, historie stavby, umělecká výzdoba) - neobsazen
 • L. B. Alberti a jeho dva mantovské kostely (San Sebastiano a Sant’Andrea)
 • Palazzo Ducale - historie a výzdoba (objednavatelé a umělci: Andrea Mantegna ad.)
 • Verdi a Rigoletto
 • Claudio Monteverdi - hudební skladatel ve službách Gonzagů

Sirmione

 • Catullus a latinská poezie (literatura) - neobsazen

Vicenza

 • Vicenza - nástin historie města od antiky až do renesance
 • Teatro Olimpico (projektanti, historie stavby, ikonografie)
 • Andrea Palladio a renesanční suburbánní vilová architektura ve Venetu (vila Rotonda ad.)

 

 

AKTUALITY

 

13. 5. 2011

Vyúčtování exkurze

Po zaplacení a vyúčtování všech pohledávek na letošní odbornou exkurzi sdělujeme příjemnou zprávu, že celkové náklady byly nakonec o něco nižší než vybraná finanční suma. Každému účastníkovi exkurze se tedy vrací částka 500 Kč.

Pro peníze se co nejrychleji zastavte v mých konzultačních hodinách, případně po domluvě e-mailem.

Vítězslav Prchal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. 2. 2011

S potěšením sdělujeme, že autobus se zaplnil do posledního místa, proto můžeme stanovit termín informační schůzky k exkurzi, která proběhne v pondělí 14. března 2011 od 14.00 ve videomístnosti (EA13038). Účast všech přihlášených je více než žádoucí. Bude zde upřesněn program včetně odjezdu a příjezdu, sděleno několik drobných, ale podstatných doplňujících informací k našemu ubytování a zájemcům o kredity rozdána témata odborných referátů.

ZEJMÉNA však bude na schůzce NEZBYTNÉ doplatit zbytek ceny exkurze, tj. 4000,- Kč na hlavu.

Vítězslav Prchal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. 12. 2010

Po množících se dotazech na smysl předchozího sdělení pokusím se jej co nejlapidárněji přeformulovat, aby nedocházelo k mylným výkladům: Předchozí seznam přihlášených je STORNOVÁN, kdo dříve zaplatí zálohu, ten má jistotu místa. Přednost mají samozřejmě stále naši domácí studenti před přespolními.

Vítězslav Prchal

P.S. Na ÚHV budu přítomen 3., 4., 5., 10. a 11. 1. 2011. Další dny (jež se zpravidla budou krýt s mými zápočtovými termíny - viz stag) včas upřesním.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. 12. 2010

Vzhledem k velkému zájmu studentů o exkurzi do Itálie, značně převyšující kapacitní možnosti autobusu, bylo přijímání přihlášek dosavadní cestou zastaveno a přistoupeno k následujícímu opatření:

Od 3. 1. do 31. 1. 2011 je možné zaplatit nevratnou zálohu ve výši 1500 Kč Mgr. Prchalovi (v konzultačních hodinách či po domluvě e-mailem). Teprve ti zájemci, kteří zaplatí zálohu, budou mít místo v autobuse rezervované, a to až do maximální kapacity, tj. 45 míst.

 

Vítězslav Prchal